Door op 4 juli 2014

Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg komt er!

Eindelijk is het initiatiefvoorstel voor het aanstellen van een Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg aangenomen. Alle partijen in Provinciale Staten stemden in met het voorstel. De PvdA is hier blij mee. Het karwei dat ingezet was door Eric Hageman is afgerond door zijn collega’s die achterbleven.


Initiatiefvoorstel met betrekking tot het aanstellen van een ‘Verkenner samenwerking
Zeeuwse zorg’

De ondergetekenden stellen het volgende voor:

Samenvatting
Het initiatiefvoorstel heeft tot doel te komen tot het aanstellen van een Verkenner
samenwerking Zeeuwse zorg, die de belemmerende factoren onderzoekt en in beeld brengt welke samenwerking in de Zeeuwse zorg in de weg staan. Bovendien dienen zo mogelijk ook samenwerkingsbevorderende factoren benoemd te worden, die zich richten op het behoud van een (curatieve) zorginfrastructuur die met inachtneming van de schaalgrootte van Zeeland ook in de toekomst blijft beantwoorden aan de eisen van kwaliteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en continuïteit.

Probleemstelling
In een dunbevolkte regio is samenwerking en ketenvorming tussen zorgaanbieders
essentieel om de zorginfrastructuur in stand te houden. Indien een en ander zeker in het perspectief van de op handen zijnde schaalvergroting in de ziekenhuiszorg niet of onvoldoende tot stand komt dreigt het gevaar van uitholling. Deze uitholling treft primair niet alleen de patiënten- c.q. cliëntenzorg, maar eveneens de Zeeuwse werkgelegenheid. Bovendien heeft dit een onacceptabele achteruitgang van het woon- en leefklimaat tot gevolg. Noch de rijksoverheid, de zorgverzekeraar, of de provincie heeft de mogelijkheid om samenwerking tussen zorgaanbieders tot stand te brengen. Door de diffuse verantwoordelijkheidstoedeling ontbreekt het aan eenduidige sturingsmogelijkheden om het gezamenlijke Zeeuwse (patiënten)belang op termijn te borgen.

Wat willen we bereiken?
Het einddoel is een toekomstbestendige zorginfrastructuur voor Zeeland. Zorg in de
nabijheid van de Zeeuwen vanuit de gedachte ‘Centraal wat moet, decentraal wat kan; of anders gezegd: wat binnen de regio geboden kan worden op Zeeuws niveau organiseren, wat -gegeven de schaal- niet realistisch is, buiten Zeeland betrekken’. Nauwe samenwerking is daarvoor een essentiële voorwaarde. Te weinig en te langzaam komt deze nu tot stand. Met respectering van wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden dient gezocht te worden naar een modus waarbij samenwerking intensiever tot ontwikkeling komt, bij voorkeur met instemming van belanghebbende partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Hoewel geen kerntaak van de provincie, neemt de Provincie Zeeland (in casu Provinciale Staten) het voortouw om door een Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg na te laten gaan, welke belemmerende factoren samenwerking binnen de Zeeuwse zorg in de weg staan. Daarnaast dient zo mogelijk eveneens te worden aangegeven welke samenwerkingsbevorderende factoren kunnen worden benoemd die zich richten op het behoud van een (curatieve) zorginfrastructuur die met inachtneming van de schaalgrootte van Zeeland ook in de toekomst blijft beantwoorden aan de eisen van kwaliteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en continuïteit. Draagvlak voor samenwerking is belangrijk. De verkenner rapporteert op welke wijze hij de samenwerkingspartners betrokken houdt bij
de uitvoering van dit traject.

Waaraan kunnen wij zien of dat bereikt is?
Vóór 1 december 2014 legt de Verkenner samenwerking Zeeuwse zorg een schriftelijke verantwoording over aan Provinciale Staten van de door hem / haar ondernomen activiteiten en de problematiek die zichtbaar wordt, voorzien van eventuele oplossingsrichtingen.

Wat mag het kosten?
Naar verwachting is voor deze verkenningsronde een maximumbedrag van ca. € 75.000,–, excl. BTW, doch incl. reis- en verblijfkosten nodig. Na het overleggen van de verantwoordingzal worden bezien of en zo ja op welke wijze hieraan een vervolg gegeven zal worden. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Annebeth Evertz namens de fractie van de PvdA
Joan van Burg namens de fractie van de SGP
Ger van Unen namens de fractie van de SP
Jack Werkman namens de fractie van de VVD
Leen Harpe namens de fractie van GroenLinks