24 oktober 2015

Vacatures gewestelijk bestuur PvdA Zeeland

Tijdens de gewestelijke jaarvergadering van 25 maart 2016 zullen er vacatures in het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid Zeeland ontstaan. De PvdA Zeeland is op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid. Hieronder treft u de profielschets aan en kunt u lezen wanneer u uw sollicitatiebrief dient aan te leveren.

Profielschets gewestelijk bestuursleden

Het gewestelijk bestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
– Het gewestelijk bestuur werkt voor de leden en (potentiële) kiezers in Zeeland en vertegenwoordigt deze
– Het bestuur organiseert de procedure tot de verkiezing voor Provinciale Staten en waterschap Scheldestromen en andere officiële zaken voortvloeiend uit landelijke kaders
– Het bestuur organiseert gewestelijke ledenvergaderingen
– Onderling verdeelt het bestuur de taken op het vlak van publiciteit, vertegenwoordiging in diverse partijgeledingen, scoutingcommissie, andere inhoudelijke bijeenkomsten en contacten met de afdelingen
– Het bestuur doet zelf niet primair aan politiek, maar schept de kaders waarbinnen de politici kunnen functioneren
– Het bestuur vergadert eens per 4 tot 6 weken op een centrale locatie. Deze vergadering wordt ook bijgewoond door de fractievoorzitter in Provinciale Staten of diens vervanger, de voorzitter van de waterschapsfractie en de voorzitter van de Zeeuwse Jonge Socialisten (JS). Daarnaast is de bestuursvergadering open voor de Zeeuwse leden van Eerste en Tweede Kamer
– Het bestuur fungeert als scharnierpunt tussen landelijk bestuur en bureau en de lokale afdelingen
– Tot de werkzaamheden van bestuursleden behoort ook het organiseren van oplossingen voor problemen binnen afdelingen
– Het bestuur volgt en evalueert het functioneren van de Statenfractie en de Waterschapsfractie
– Het bestuur stimuleert het politieke debat over onderwerpen waar de fracties mee te maken (gaan) krijgen

Van kandidaten wordt verwacht:
– Een bestuurlijke blik op zaken en personen
– Gevoel voor (politieke) verhoudingen
– Teamgeest en collegialiteit
– Zelfstandig kunnen functioneren
– De beschikking te hebben over een netwerk of de aanleg om dit te ontwikkelen
– Enige kennis van (een deelgebied van) de provincie
– Incasseringsvermogen
– Inlevingsvermogen
– Een rood hart
– Belangeloosheid

Voor het bestuur als geheel wordt gestreefd naar:
– Een goede spreiding over de provincie
– Zowel mensen uit de steden als uit niet verstedelijkt gebied
– Een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen
– Spreiding qua leeftijd
– Variatie in culturele achtergrond en opleiding

Rollen en competenties

De voorzitter
De voorzitter moet het geheel kunnen overzien en bij elkaar kunnen houden. Hij/zij heeft daartoe de nodige ervaring binnen de partij opgedaan, die hem/haar in staat stelt het gewest op een effectieve manier te vertegenwoordigen. Afhankelijk van de taakverdeling is de voorzitter de vertegenwoordiger in de Verenigingsraad en/of Politieke ledenraad en hij/zij leidt de gewestelijke vergadering.

De secretaris
De secretaris is de organisatorische spil van het gewest. Hij/zij heeft gevoel voor procedures en tijdschema’s, is gemakkelijk benaderbaar en kan snel reageren.

De penningmeester
De penningmeester heeft gevoel voor cijfers en heeft er plezier in deze kloppend te krijgen en te houden. Hij/zij bewaakt ook de financiële kaders.

Procedure

Het gewestelijk bestuur heeft gekozen voor een open procedure waarin een commissie adviseert over de invulling van de vacatures. Binnenkort (per 25 maart 2016) ontstaan vacatures voor voorzitter en penningmeester. Ook bestaat al langer een vacature voor een algemeen bestuurslid. Nadere inlichtingen over de inhoud van de functie zijn te verkrijgen bij Aty Harwijne (voorzitter) respectievelijk Addy Cleven (penningmeester).

Van kandidaten wordt verwacht dat zij uiterlijk 1 februari 2016 zich schriftelijk/per mail melden bij het bestuur onder vermelding van hun CV en motivatie. U kunt zich richten tot: Henk Leunk, Waterfront 204, 4531HZ Terneuzen of hdleunk@zeelandnet.nl