27 december 2016

Uitvoeren dat VN-verdrag voor minder validen!

Op vrijdag 25 november sprak ik namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland in bij de commissie Economie van de Provinciale Staten. Ik wilde daar de aandacht vestigen op het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Door middel van deze brief wil ik u eveneens kennis laten maken met dit verdrag. Het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten stamt uit 2006. Nederland ratificeerde het verdrag pas op 14 juni 2016 waarna het op 14 juli 2016 in werking trad. Dat was vooral te danken aan de inspanningen van PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk.

De doelstelling van dit verdrag is het op voet van gelijkheid bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden. Tot de grondbeginselen van dit verdrag behoren onder andere:
– Respect voor de persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen.
– Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving.
– Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de mensheid en menselijke diversiteit.
– Gelijke kansen.
– Toegankelijkheid.Door te ratificeren heeft Nederland zich verplicht de toegankelijkheid voor gehandicapten van alle openbare gebouwen in Nederland, van gemeentehuizen tot winkels, wettelijk te regelen. Verder moet geregeld worden dat alle goederen en diensten toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken.

Ik was benieuwd hoe Provincie Staten Zeeland invulling gaan geven aan het VN-verdrag voor gehandicapten. Er wordt mensen met een beperking en chronisch zieken altijd gevraagd om over de schutting te kijken en over de drempel te stappen, naar nieuwe onbekende mogelijkheden, met alle obstakels die daar bij horen. Ik vroeg vriendelijk aan de Statenleden om dit nu ook te doen.

Wordt alle mensen met een (onzichtbare) beperking en alle chronisch zieken in de toekomst de mogelijkheid geboden om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleven? Daarom verzocht ik namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland Provinciale Staten om aandacht te willen besteden aan het volgende:
– Een ruimhartige uitvoering van het VN-verdrag voor gehandicapten in Zeeland.
– Er voor te zorgen dat alle mensen met een (onzichtbare) beperking en chronisch zieken de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving.
– Te bewerkstelligen dat toegankelijkheid overal de norm wordt op het gebied van wonen, werken, onderwijs, zorg, communicatie, bereikbaarheid van openbare gelegenheden en reizen.

– Een zeer gedegen plan van aanpak te maken voor de uitvoering van het VN-verdrag voor gehandicapten, waarbij oog is voor een evenwichtige en op elkaar afgestemde toegankelijkheidsnorm per gebiedsonderdeel, en waarin ondergebracht is wat er precies nodig is om onze samenleving duurzaam inclusie proof te maken.

Daarvoor is een transparante prioriteitenlijst nodig met reële realisatie prognoses. Daarbij kan gedacht worden aan drie categorieën in orde van belangrijkheid. Ik heb er begrip voor en ik ben me er zeer van bewust dat niet alles op korte termijn gerealiseerd kan worden. Ik wil er echter wel op aandringen dat het toegankelijk maken van de samenleving nu wordt opgepakt zodat wij niet nog jaren op verbeteringen moeten wachten.

Bij mijn inspreekbeurt vroeg ik verder in het bijzonder aandacht voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Sociale Werkvoorziening bedrijven in Zeeland met het openbaar vervoer. In het coalitieakkoord ‘Krachten bundelen’ is € 1,2 miljoen uitgetrokken om knelpunten in het openbaar vervoer aan te pakken. Het accent ligt daarbij op het verbeteren van de voorzieningen bij provinciale bushaltes en het toegankelijk maken van haltes voor minder validen. Namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland verzocht ik Provinciale Staten om de bushaltes bij de SW-bedrijven in Zeeland mee te nemen in de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Krachten bundelen’.

Er moet nog het nodige verbeterd worden om de bushaltes bij de SW-bedrijven in Zeeland inclusie proof te maken naar de maatstaven van het VN verdrag voor gehandicapten. Tevens vroeg ik om verbeteringen in de dienstregeling van het openbaar vervoer om de toegankelijkheid van de SW-bedrijven in Zeeland te vergroten. Vele SW-medewerkers werken parttime of moeten overdag voor medische doeleinden reizen. De PvdA-Statenfractie heeft zich hier hard voor gemaakt.

Tot slot verzocht ik Provinciale Staten Zeeland mijn aanbevelingen voor een inclusieve samenleving voor de mensen met een (onzichtbare) beperking en chronisch zieken te omarmen en zich in te zetten bij de uitwerking van het VN verdrag voor gehandicapten: “De mensen met een (onzichtbare) beperking en chronisch zieken hopen op uw steun en rekenen op uw medewerking zodat ze volwaardig mee kunnen doen aan onze samenleving”.

Ik wens u een prettig uiteinde van het jaar!

Alex de Vos, afdeling Terneuzen