Door op 30 juli 2013

Statenvragen over TEN-T

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu berichtte onlangs dat Nederland € 80 miljoen euro ontvangt uit de Europese pot voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit TEN-T is één grensoverschrijdend hoofdnetwerk voor het vervoer over land, water en door de lucht in de Europese Unie. Chemische bedrijven in Zeeland maken deel uit van een grotere, provincie- en landsgrenzenoverschrijdende chemical hub. De PvdA-Statenfractie Zeeland is van mening dat Zeeland bij uitstek een geschikte regio voor aansluiting op het TEN-T en met name onder de grond via het pijpleidingsysteem.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Eric Hageman van de Partij van de Arbeid de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:
1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van TEN-T en de daarbij horende financiële middelen?
2. Werkt Zeeland samen met de Provincie Noord-Brabant en het Vlaams Gewest om aanspraak te maken op de pot voor TEN-T voor met name de havens of de uitbreiding van de A4? Zo ja, hoeveel geld uit de pot voor TENT-T vloeit er naar Zeeland? Zo nee, waarom wordt dit nagelaten?
3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA-Statenfractie eens dat de ogen van de Provincie Zeeland meer op Euregionale samenwerking en daarmee ook op Brussel gericht moeten zijn dan voorheen?

Antwoorden op Statenvragen over TEN-T (30-07-2013)