Door Anton van Haperen op 21 oktober 2015

Statenvragen over opgelegd verbod Zeeuwse Bibliotheek

In de PZC van 21 oktober jongstleden stond het bericht dat twee leden van Gedeputeerde Staten onlangs de directeur van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) bij zich hebben geroepen voor een gesprek over een uitzending van Nieuwsuur waaraan was meegewerkt door een onderzoeker van Scoop. Dit gesprek was vervolgens voor de directeur aanleiding het gebruik van het woord ‘krimp’ binnen de ZB te verbieden.

De PvdA-fractie heeft met verbazing van dit bericht kennis genomen. De ZB is in haar visie immers niet de dienaar van het provinciaal bestuur, maar een moderne maatschappijgerichte organisatie, die mensen van informatie voorziet, discussie en debatten organiseert en als zodanig ook een belangrijke rol speelt mondig maken en houden van de burger. Daarin past geen overheid, die voorschrijft wat wel en niet besproken mag worden.

Vanuit dit perspectief heeft de PvdA-fractie de volgende vragen. Zij verzoekt het college deze vragen op korte termijn schriftelijk te beantwoorden, zodat de antwoorden kunnen worden meegenomen in de bij de Begrotingsbehandeling en de daaraan gekoppelde algemene politieke beschouwingen van 6 november aanstaande.

1. Is het bericht juist dat de twee gedeputeerden de directeur van de ZB op gesprek gevraagd hebben en hem hebben aangesproken op de bijdrage van een medewerker van de ZB aan een uitzending van Nieuwsuur?

2. Zo ja, welke belangenafweging heeft aan dit initiatief ten grondslag gelegen?

3. Heeft het college van Gedeputeerde Staten in de afgelopen maanden vaker de ZB of andere door de provincie gesubsidieerde organisaties aangesproken op hun feitelijke of potentiële rol in het publieke debat? Zo ja, hoe vaak en wanneer en welke afwegingen lagen daaraan ten grondslag?

4. Wat is de visie van het college van Gedeputeerde Staten op de maatschappelijke rol van de ZB en verwante door de provincie gesubsidieerde organisaties, met name waar het gaat om het faciliteren van discussies en debat?

5. Wat is naar de mening van het college van Gedeputeerde Staten de rol van het provinciaal bestuur, waar het gaat om taakuitoefening van de ZB en verwante organisaties en dan met name waar het gaat om het faciliteren van discussies en debat?

Statenlid Anton van Haperen

Antwoorden op Statenvragen ‘Zeeuwse Bibliotheek’ (21-10-2015)

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen