Door op 8 oktober 2013

Vragen buslijn Terneuzen-Middelburg

In Zeeland moeten de inwoners langer en verder reizen om bij voorzieningen (school, ziekenhuis), werk en vrienden & familie te komen. Goed en goedkoop openbaar vervoer is daarbij een noodzaak. Sinds ruim een maand ontvangt de PvdA-fractie klachten over het openbaar vervoer op buslijn 10 (Terneuzen-Middelburg). Met name in de spitstijden is er onvoldoende capaciteit. Hierdoor komt het regelmatig voor dat al vanaf de eerste halte de bus overvol zit waardoor passagiers de gehele reis moeten staan. Bij volgende haltes wordt dan niet gestopt waardoor reizigers moeten wachten op de volgende bus. Intern is deze kwestie door de PvdA bij de provincie onder de aandacht gebracht met als gevolg dat er enkele keren een extra bus is ingezet. De afgelopen week ging het echter weer mis. Op 4 oktober 2013 ontvingen wij de melding dat daags tevoren 30 passagiers vanaf de Serlippensstraat in Terneuzen met de bus van 07:02 uur de gehele reis naar Middelburg moesten staan. Ook de communicatie tussen de vervoerder en de reizigers verloopt niet goed. Zo worden reizigers niet geïnformeerd als er een tweede bus wordt ingezet. Over de vervoersplicht staat in artikel 5.4.6 van het bestek van de concessie:
1. De Concessiehouder biedt op elke lijn en rit voldoende capaciteit aan om het redelijkerwijs te verwachten aantal reizigers te kunnen vervoeren.
2. De zitplaatscapaciteit van het ingezette materieel dient zodanig te zijn dat geen enkele reiziger langer dan 30 minuten moet staan.
3. Reizigers die als gevolg van de inzet van materieel met onvoldoende capaciteit niet met een bepaalde rit mee kunnen reizen dient binnen 25 minuten na het oorspronkelijke vertrektijdstip een gelijkwaardige vervoersmogelijkheid te worden geboden.
4. De uitrijpunten van het alternatief vervoer, zoals bedoeld in lid 3, dienen geografisch verspreid over het Concessiegebied te liggen. Concessiehouder dient te kunnen aantonen dat in het kader van lid 3 binnen 25 minuten vervangend vervoer kan worden geboden.
5. Het is de Concessiehouder toegestaan een aanmeldingsplicht in te voeren voor groepen van 8 personen of meer.
6. Het is toegestaan dat op een individuele rit (ritnummer) het aantal reizigers dat niet kan beschikken over een zitplaats maximaal één dag in een week 50% of meer bedraagt van de beschikbare zitplaatscapaciteit.

De PvdA heeft de indruk dat op meerdere dagen per week in de spitsuren aanzienlijk meer reizigers gebruik maken van buslijn 10 dan er capaciteit is. Reden voor de Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink om hierover de volgende vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:
1. Is het college het met de PvdA eens dat het onwenselijk is dat reizigers gedurende de gehele busrit van Terneuzen naar Middelburg moeten staan?
2. Kan het college aangeven op hoeveel dagen per week in de periode 1 september 2013 tot 10 oktober 2013 het aanbod van reizigers dermate hoog was dat reizigers al vanaf de eerste opstapplaats moesten staan?
3. Welke instrumenten heeft het college om de vervoerder te controleren of hij zich aan de vervoersplicht houdt, zoals omschreven in bovenstaande bestekvoorwaarden?
4. Wordt er ook geregistreerd indien een bushalte voorbij gereden wordt omdat de bus op dat moment vol is?
5. Wat denkt het college te doen om aan de situatie, zoals die nu door de PvdA wordt geschetst, een einde te maken?

Antwoorden op Statenvragen over Buslijn 10 (08-10-2013)