Door op 30 september 2016

Statenvoorstel Risicomanagementbeleid

De ondertitel bij het stuk risicomanagementbeleid is ‘Riskeer, beheers en realiseer meer’. Een veelzeggende (en misschien voor sommigen onder ons een onheilspellende titel) voor de term risicomanagement, een voor deze provincie inmiddels zeer beladen term.

We hebben in dit huis de grote projecten grote projecten genoemd vanwege de maatschappelijke omvang en impact van het project, soms en vaak ook vanwege de complexe samenwerking met andere partners en stakeholders en vaak ook vanwege de enorme financieringsomvang van deze projecten. En dat de provincie Zeeland op het thema beheersing van de risico’s een uitdaging had en heeft aan te gaan hebben alle rapporten na het uit de hand lopen van het project Sloeweg wel laten zien. Onze fractie spreekt haar waardering uit voor de voortvarendheid van het college op dit thema. Het college heeft er geen gras over laten groeien en zeer serieus werk gemaakt van risicomanagement. We lezen in de voorliggende notitie over managementinformatiesystemen, stappenplannen en het vormen van kernteams. Complimenten daarvoor!

Het spreekt onze fractie enorm aan dat de provincie er niet voor kiest om zich stilletjes terug te trekken uit allerlei nieuwe ontwikkelingen en projecten uit angst voor financiële debacles. Taak van de provincie is immers om een actieve en dirigerende rol te spelen in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en het aangaan van maatschappelijke opgaven. Met de ondertitel ‘realiseer meer’ lijkt die ambitie geborgd. De fractie van de PvdA is blij met deze progressieve grondhouding! De veranderingen in de wereld, ook in Zeeland, vragen om zaken te realiseren.

Dit vraagt natuurlijk wel een en ander van het college en van sleutelfiguren de ambtelijke organisatie en hun zeggingskracht op hun vakgebied. In de notitie lezen we dat risicomanagement voor een belangrijk deel draait om het juiste gedrag: de manier waarop we met risico’s omgaan en ernaar kijken. Als we het over gedrag hebben, hebben we het over mensen, dus over menselijk gedrag. Die component in het risicomanagement willen wij toch heel graag nog benadrukken. Niet zozeer als potentiële risicofactor, maar als kracht en belangrijke indicator. Het vraagt dat de interne financieel deskundigen expertise én zeggingskracht hebben en krijgen van de directe omgeving.

Vervolgens is het ons als volksvertegenwoordigers om vanuit de instrumenten van het risicomanagementbeleid politieke keuzes te maken. Die keuzes zullen een stuk veiliger voelen in financieel opzicht als aan de uitgangspunten in deze notitie worden voldoen, inclusief dus de ruimte voor de inzet en zeggingskracht van de intern financieel deskundigen.

En tenslotte nog een punt van aandacht wat onze fractie betreft. De definitie van risico zou wat ons betreft nog enige aanscherping mogen krijgen. Een risico (zeker bij een overheidsorgaan) is wat ons betreft beter omschreven als: ‘de kans maal het negatieve effect’ in plaats van de kans op een gebeurtenis met een negatief effect. Graag horen wij op deze zienswijze een reactie van het college.

Statenlid Bayram Erbisim