Sanering Thermphos

Door Anita Pijpelink op 3 november 2017

Saneren doe je samen’. Wat een lading en boodschap ligt er besloten in deze titel van het rapport Samsom. Want we komen van zo ver en we hebben nog zo’n enorme weg te gaan als het gaat om het moment dat de gronden van het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos schoon kunnen worden overgedragen voor een nieuwe bestemming.

Onze fractie waardeert ontzettend de snelheid waarmee het rapport tot stand is gekomen en de pragmatische en probleemoplossende insteek van de heer Samsom om te komen tot de sanering van het terrein van fosforfabriek Thermphos. We kunnen blijven soebatten vanaf welke datum gerekend moet worden voor de verdeling van de kosten over de drie partijen, Rijk, provincie en Zeeland Seaports (ZSP), we kunnen blijven wijzen naar de handelwijzen van de curatoren ten tijde van het faillissement of naar andere zaken het verleden, maar, het brengt ons geen steek verder bij het uiteindelijke doel. Sterker nog, het brengt ons daar alleen maar verder van af.

Het rapport Samsom wijst het Rijk op de rol en de verantwoordelijkheid die ook zij heeft in de oplossing. Dat hebben wij vanuit dit huis ook diverse keren gedaan, maar de wereld draait nu eenmaal zo dat dit pas landt als anderen het zeggen, in dit geval een minister van Financiën (voormalig inmiddels) en een ervaren politicus en ervaren man in de sector chemie. Wij zijn er blij mee. Dank aan het college dat achter de schermen heel druk heeft geijverd en is blijven aandringen op nader onderzoek naar de mogelijke financiële oplossingen.

Nog een paar vragen aan de gedeputeerde:

  1. Het voorstel van het college is om dit voorstel integraal over te nemen. Dus, geen delen van het advies betwisten of onderhandelbaar maken. Geldt dit ook voor de andere partners, het Rijk en ZSP? Hoe staan zij hierin? En als het gaat om de eventuele tegenvallers of meevallers die bij de sanering horen, is daar overeenkomende duidelijkheid over bij alle partners?
  2. Heeft de gedeputeerde al zicht op voor welke organisatievorm in deze samenwerking tussen rijk, provincie en ZSP gekozen zal worden? Wordt dat een special purpose vehicle, zoals gesuggereerd in het rapport? Of wordt gekeken naar andere vorm?
  3. En hoe zal het toezicht in de gekozen samenwerkingsvorm plaatsvinden?
  4. En tenslotte, als Provinciale Staten (PS) hebben we in het kader van ons budgetrecht nu een stem. Hoe zit dat hierna? Hoe worden wij geïnformeerd als de gelden toegezegd zijn, als we akkoord zijn gegaan met het integraal overnemen van het rapport Samsom? Zitten er nog kruispunten in het proces daarna waar wij als PS in beeld zijn in onze controlerende rol?
Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink