Door Anton van Haperen op 7 juli 2017

Plan Perkpolder

De Partij van de Arbeid heeft de gebiedsontwikkeling in de omgeving van Perkpolder altijd gesteund. Er lagen en liggen daar goede plannen die het verdienen om, indien technisch en financieel mogelijk, uitgevoerd te worden. De afgelopen maanden heeft de Partij van de Arbeid zich kritisch opgesteld ten opzichte van nieuwe wendingen in dit dossier. Dat had allereerst te maken met de financiële risico’s die zich vooral het laatste jaar aftekenen. Wij zijn van mening dat de aard en de omvang van deze risico’s, zoals ze vertrouwelijk met Provinciale Staten en de gemeenteraad van Hulst zijn gedeeld, ongewenst groot zijn. Vanuit deze optiek begrijpen en onderschrijven wij de wens van het college om afscheid te nemen van de huidige plannen voor het gebied Perkpolder. Daarbij blijft het voor ons wel een vraag hoe, gegeven deze conclusie, het voor de gemeenteraad van Hulst wél aanvaardbaar is om deze plannen door te zetten.

Onze kritisch houding van de afgelopen tijd werd ook ingegeven door de vrees dat in de toekomst, wanneer zich financiële tegenvallers gaan voordoen, er ingeleverd kan gaan worden op de ambities en de ruimtelijke kwaliteit van de nieuw in te richten gebieden. We komen dan met dubbel gebakken peren te zitten: financiële tegenvallers en een gebied dat niet voldoet aan de maatschappelijke behoeften en verwachtingen. Verder maakten en maken wij ons zorgen over de positie van belanghebbenden en inwoners rondom de Perkpolder. Werden en worden zij wel voldoende gehoord?

Afgelopen woensdagavond hebben wij in de Commissie Ruimte een goede discussie gehad. Wel wil ik hier nog opmerken dat de procedure zich wat ons betreft niet leent voor herhalingen. In vervolg op de commissiebehandeling hebben we gisteren een bijlage gekregen met uitgangspunten voor de onderhandelingen met de gemeente. Deze bijlage is wat ons betreft een belangrijke uitbreiding en verbetering van het voorstel. Wel valt op dat in deze bijlage (punt 5) de garantstelling wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan. De gedeputeerde verwees in de discussie in de commissie ook naar een inrichtingsplan. Ons verzoek is om dit woord hier in te voegen.

Tot slot. Op het moment dat de gemeente Hulst de enige eigenaar wordt van het project Perkpolder is zij ook als enige verantwoordelijk voor de omgang met belanghebbenden en bewoners rondom het plangebied. Het is natuurlijk vanzelfsprekend en het is misschien al vaker gezegd, maar wij vragen de gedeputeerde om de wenselijkheid van een goed communicatie met de omgeving (nogmaals) in te brengen in de komende gesprekken met de gemeente en Perkpolder B.V.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen