Door op 3 juli 2015

Overschrijding verbreding Sloeweg indammen

Het dossier Sloeweg houdt Provinciale Staten al maanden bezig. En zal ons wellicht maanden en misschien nog wel jaren bezig houden. Helaas voorzitter. Een luxe weg tegen een lage prijs bleek een sprookje. Een product van politiek wensdenken.
Hoe nu verder voorzitter? We zullen naar de toekomst moeten kijken. Er zal een gedegen weg moeten worden aangelegd, die voldoet aan de verkeerskundige eisen en aan de doelstellingen die aan de verdubbeling ten grondslag lagen. Het Task Force Team Sloeweg heeft een dubbelstrooks rotonde met bypasses ontwikkeld, de zogenaamde Joure-variant. Hierbij werd overschrijding van het budget tot een minimum beperkt. Let wel, we spreken nog altijd van een overschrijding van in ieder geval 20,5 miljoen euro. Dekking is onder andere gezocht in de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel en in een bijdrage van het Ministerie van I&M van 5 miljoen euro. Het uitkeren van die 5 miljoen euro is nog onzeker en ook nog aan een aantal voorwaarden verbonden.

Er is discussie ontstaan over de Joure-variant. Deze variant kon niet op draagvlak rekenen bij stakeholders, zoals de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en bij de gemeente Borsele. Naar aanleiding van de discussie in de commissie Bestuur hebben Gedeputeerde Staten gemeend het Statenvoorstel te wijzigen. Onze fractie kan zich vinden in het eerste deel van het Statenvoorstel, namelijk het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 18,5 miljoen euro voor de realisering van het project Sloeweg vanaf de A58 tot aan de aansluiting met de Bernhardweg. Echter vindt onze fractie het te kort door de bocht om de Joure-variant zo maar te verlaten. Er is door het Task Force Team Sloeweg goed onderzocht welke variant de minste overschrijding gaf en voldeed aan de doelstellingen van de verdubbelingen. Onze fractie meent dat je zo’n variant, die met deskundigen zo is voorbereid, niet zo maar buiten beeld kan laten na een commissievergadering Bestuur en kritiek vanuit de gemeente Borsele en de BZW.

De PvdA-fractie kan zich vinden dat ook de andere alternatieven goed worden onderzocht zodat Provinciale Staten over de aansluiting met de Bernhardweg zorgvuldig zijn afweging kan maken. Maar bij die zorgvuldige afweging hoort ook – wat de PvdA-fractie betreft- de Joure-variant. De PvdA-fractie dient dan ook een amendement in waarbij de fractie voorstelt om het dictum onder 1 en onder 5 te wijzigen. Die wijziging komt neer dat de door het Task Force Team Sloeweg geadviseerde Joure-oplossing bij de zorgvuldige afweging betrokken wordt en in beeld blijft.

_DSC7719-1
Fractievoorzitter Annebeth Evertz

Amendement ‘Sloeweg’ (03-07-2015)

Het amendement is aangenomen met stemmen van PvdA, CDA, VVD, SGP, CU, SP, PVV en D’66 voor.