Door op 21 juli 2014

OV-gebruik stimuleren!

In de PZC van 14 juli 2014 is een artikel gepubliceerd over het beïnvloeden van mensen om meer gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer. Deze publicatie was naar aanleiding van het rapport ‘Macht der gewoonte’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsonderzoek uit juni 2014. Uit het PZC-artikel valt op te maken dat er op het Ministerie van Infrastructuur & Milieu ideeën worden ontwikkeld om acties te starten bij grote levensgebeurtenissen, zoals geboorte, studeren, trouwen, enzovoorts. Een vergelijking werd gemaakt met acties als de ‘Blije Doos’, die ouders na een bevalling krijgen aangeboden.

Hierover zijn door de PvdA-Statenleden Frits de Kaart en Piet Hamelink zijn aan Gedeputeerde Staten de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in de PZC van 14 juli 2014 en / of het rapport ‘Macht der gewoonte’?
  2. Uit het rapport blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de effectiviteit te beoordelen en de vraag te beantwoorden welke overheidsinstantie de aangewezen instantie zou moeten zijn om uitvoering aan te geven aan een promotiebeleid OV. Is het college bereid om – eventueel in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten – de provincie Zeeland als proefgebied aan te bieden voor een pilotproject?
  3. Indien het college onze suggestie niet wenst over te nemen, wat is hiervan dan de reden?

Antwoorden op Statenvragen over Actie Blije Doos & OV (21-07-2014)