Door Anton van Haperen op 16 december 2016

Natuurvisie Zeeland 2017-2022

Waardering de voorliggende Natuurvisie Zeeland 2017-2022. Het is een mooie combinatie van continuering van goed beleid uit het verleden (bijvoorbeeld de afronding van het natuurnetwerk met 1000 hectaren) en vernieuwing waar wenselijk en nodig. Wat dat laatste betreft is fractie van de PvdA met name gecharmeerd van de voornemens op het gebied van natuurverbreding en natuurbeleving en de plannen voor verinnerlijking van de zorg voor natuur in de provinciale organisatie en de voorbeeldfunctie, die de Provincie daarin wil nemen. Ik wil graag op drie punten ingaan.

Dat betreft allereerst de bevoegdheden waar het gaat om aangekondigde beleidsnota’s. Ik neem daarbij de nota’s natuurbeleving en natuurverbreding even als voorbeeld. De natuurvisie wordt inderdaad terecht een visie genoemd. Waar het om natuurbeleving en verbreding gaat worden ambities geformuleerd (die wij ten volle delen, laat dat duidelijk zijn), maar er is nog geen sprake van doelstellingen. Die worden – in samenspraak met maatschappelijke partijen – uitgewerkt in nieuwe beleidsnota’s. In de samenvattende tabel staat over deze nota’s: “Gedeputeerde Staten stellen vast en betrekken Provinciale Staten”. We hebben het hier over beleidsnota’s en niet over uitvoeringsprogramma’s. Waar het om beleidsnota’s en het vaststellen van doelstellingen is dit toch de bevoegdheid van Provinciale Staten? Moeten Provinciale Staten hier dus niet een meer centrale rol hebben? Wij zijn benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde.

Een tweede opmerking wil ik maken over de voornemens op het gebied van soortenbescherming. De vernieuwende aanpak van de proactieve soortenbescherming en de verinnerlijking van de natuurzorg spreekt ons aan. Tegelijkertijd constateren wij ook dat in het maatschappelijk veld veel onrust bestaat over de weggevallen wettelijke bescherming van veel soorten als gevolg van het inwerking treden van de Wet Natuurbescherming. De zorgplicht komt daarvoor in de plaats, maar velen vragen zich af of dat ook gaat werken. Wij weten dat er bij de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting IVN en Stichting Landschapsbeheer Zeeland ideeën leven over het ondersteunen van de introductie van de zorgplicht door educatie en voorlichting. Is de gedeputeerde bereid om hierover met deze organisaties in gesprek te gaan en projecten in die sfeer onderdeel te maken van de jaarlijkse budgetcontracten?

De natuur, is zij een lust of een last? Ik neem de vos maar even als voorbeeld. Als je naar dat dier kijkt door de ogen van een pluimveehouder of een weidevogelbeschermer dan begrijp ik de klachten. Maar als ik op zondagmiddag met mijn familie door de duinen wandel en daar snel een vos zie wegschieten in het struikgewas dan is dat voor mij en mijn familie een hoogtepunt van het weekend. Wat voor de één een lust is, kan voor de ander een last zijn (en omgekeerd). Waar het voor ons als Provinciale Staten en in nog dwingender mate voor Gedeputeerde Staten om gaat, is de vraag hoe we in die kluwen van  tegenstrijdige belangen en emoties een balans vinden. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat de afwegingen die daarbij aan de orde zijn, ontdaan worden van hun emoties en dat zij gebaseerd zijn op de feiten. Wij willen het college vragen ook deze noodzakelijke objectivering onderdeel te laten zijn van de aangekondigde uitwerkingen, zodat we hier in een latere fase nader over kunnen praten.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen