Natuurbeleid: van bomen tot verwilderde katten

Door Anton van Haperen op 7 december 2018

Het wordt niet helemaal duidelijk uit de lange lijst van stukken die we aangeboden hebben gekregen, maar dit agendapunt markeert een paar belangrijke omslagpunten in het Zeeuwse natuurbeleid. Allereerst krijgt met de vaststelling van de Beleidsnota Natuurwetgeving de overdracht van het natuurbeleid naar de provincie in Zeeland definitief zijn beslag. Het Zeeuwse natuurbeleid is nu echt helemaal van ons.

Maar er is ook een inhoudelijk omslagpunt. In de afgelopen decennia ging het natuurbeleid vooral over de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Dat houdt natuurlijk niet op, want er moet nog ruim 900 hectare worden aangelegd in de komende 10 jaar. Maar die trein staat op de rails en de PvdA-fractie gaat ervan uit dat hij op tijd en in volle glorie het eindstation gaat bereiken.

Misschien wel belangrijker is, dat met deze beleidsnota een andere uitdaging wordt opgepakt: de intensivering van het soortenbeheer en het behoud van bijzondere planten en dieren buiten de natuurgebieden. Afgelopen zomer hebben Provinciale Staten uitgesproken meer werk te willen maken dijken, wegbermen en slootkanten die rijk zijn aan bloemen, vlinders en andere insecten. Hierin ligt, wat de PvdA-fractie betreft, de grote uitdaging van het Zeeuwse natuurbeleid voor het komende  decennium. Wij zijn blij met het feit dat ook het college deze prioriteit onderkent en een bedrag van € 200.000 uit trekt voor deze opgave.

Bij het realiseren van de nieuwe natuur heeft Zeeland lange tijd voorop gelopen. Dat had ermee te maken dat landbouw- en natuurorganisaties In Zeeland nadrukkelijk bij de aanleg van de nieuwe natuurgebieden werden betrokken waren en dat ook ondersteunden. Wat de PvdA betreft moet zo’n verbindende strategie ook centraal staan bij de nieuwe uitdagingen van het soortenbeleid en het behoud van biodiversiteit buiten de natuurgebieden. Dit gezegd hebbende, wil ik namens de  PvdA-fractie nog stil staan bij twee onderwerpen: het herplanten van gekapte bomen en het probleem van de verwilderde katten.

Bomen
Bomen hebben een belangrijke functie in onze samenleving: zij stofferen en structureren ons landschap, zij zijn onderdeel van het leefgebied van veel wilde dieren en planten, zij spelen een belangrijke rol in de regulatie van het klimaat en de vastlegging van CO2 en – zeker niet in de laatste plaats – bomen hebben voor veel mensen een emotionele waarde. De PvdA vindt daarom dat we zuinig moeten omgaan met houtopstanden en bomen. Hun aantal op het platteland en in onze steden en dorpen moet op zijn minst gelijk blijven, en liever nog toenemen. De PvdA vindt dat juist ook het waterschap als beheerder van de infrastructuur in het buitengebied hier een taak heeft en wij dan ook nemen afstand van een minimalistisch herplantbeleid dat focust op onderhoudskosten en grote plantafstanden. Wij steunen daarom het voorstel van college dat een herplantafstand van 10 meter vastlegt in de Omgevingsverordening. Tegelijkertijd hebben wij ook sympathie voor de motie, die GroenLinks wil gaan indienen en die vraagt om een gezamenlijke inspanning om het aantal bomen in het Zeeuwse platteland op zijn huidige  niveau te houden. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde op deze motie.

Verwilderde katten
En tenslotte de verwilderde katten. Het voorstel om bij de bestrijding van overlast van verwilderde katten afschot mogelijk te maken heeft in de afgelopen maanden veel commotie gegeven. Het feit dat het waarschijnlijk om een zeer beperkt aantal gevallen gaat, waartoe Gedeputeerde Staten steeds per geval opdracht moeten verlenen, kwam daarbij nauwelijks meer in beeld. Het geeft aan hoe zeer de wereld van het natuurbeheer gescheiden is van die van de kattenliefhebbers. Het voorstel, zoals het er ligt, roept polarisatie waar het – wat de PvdA betreft – juist zou moeten verbinden. In dat verband is van belang om vast te stellen dat de overlast van verwilderde katten zich vooral voordoet in de omgeving van menselijke bewoning. In de Zeeuwse natuurgebieden zijn verwilderde katten over het algemeen een ondergeschikt beheerprobleem. Dat vraagt dus om een ander en breder beleid, waar juist ook naar (de randen van) steden en dorpen moet worden gekeken. Educatie en voorlichting zijn daarbij belangrijke maatregelen, net als het wegvangen en herplaatsen van meer of minder verwilderde katten. Samen met het CDA en andere partijen dienen wij daarom een amendement, waarin wij Gedeputeerde Staten opdracht geven om in samenspraak met maatschappelijke organisaties als Stichting Scheldekat tot zo’n nieuwe en bredere beleidsregel te komen, die – in de geest van de traditie van het Zeeuwse natuurbeleid – partijen met elkaar verbindt. En daarmee ben ik aan het slot van mijn bijdrage, waarin verbinden een belangrijk thema was. Voor de Partij van de Arbeid is en blijft dat de grote opgave, ook voor de komende tijd:  natuur met mensen verbinden en vooral ook mensen met mensen verbinden.

Statenlid Anton van Haperen

Amendement ‘Verwilderde katten’ (07-12-2018)

Het amendement is met stemmen van de PvdA, SGP, VVD, CDA, PVV, GL, SP en D’66 aangenomen.

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen