Door op 13 december 2013

Natuurakkoord

Natuur- en plattelandsbeleid wordt definitief overgedragen aan de provincies. Op 13 december 2013 hebben Provinciale Staten van Zeeland ingestemd met het slotakkoord over de decentralisatie van de natuurtaken van het Rijk naar de provincies. Daarmee zijn de onderhandelingen tussen het rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over deze decentralisatie, die ruim twee jaar hebben geduurd, definitief afgerond. Mede dankzij de inzet van PvdA-Staatssecretaris Sharon Dijksma zijn de perspectieven voor het natuur- en plattelandsbeleid nu veel gunstiger dan twee jaar geleden. Zoals bekend voerde oud-Staatssecretaris Henk Bleker (CDA) toen drastische bezuinigen door, waardoor het natuurbeleid robuust tot stilstand kwam. Het was toen zelfs de vraag of het beheer van al ingerichte natuurgebieden nog wel betaald kon worden. Het nieuwe kabinet heeft deze bezuinigingen grotendeels geneutraliseerd. In de komende 4 jaar stelt het Rijk € 800 miljoen beschikbaar voor het beheer en de inrichting van nieuwe natuurgebieden.

In Zeeland is het natuurontwikkelingsprogramma van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) herijkt. Van de oorspronkelijke EHS (6750 ha) is circa 65% gerealiseerd (ruim 4550 ha). Ongeveer 1050 hectare nog niet gerealiseerde natuur is geschrapt. Het gaat daarbij vooral om kleinere en voor natuur minder kansrijke gebieden. Er moet in de komende jaren dus nog ongeveer 1150 hectare worden ingericht. Een belangrijk deel van deze oppervlakte is al verworven of kan worden geruild tegen andere gekochte grond. Het ziet er dus naar uit dat in Zeeland het Robuuste Natuurnetwerk, zoals de EHS voortaan genoemd wordt, in de komende jaren geheel gerealiseerd gaat worden. Zeeland heeft de afgelopen jaren altijd in de voorhoede gelopen waar het om het natuurbeleid ging. PvdA-bestuurders als Greet de Vries, Gert de Kok, Thijs Kramer en Wouter van Zandbrink hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De Zeeuwse PvdA kan daar trots op en Statenfractie heeft het college van Gedeputeerde Staten aangespoord de ambitie in het natuurbeleid overeind te houden. De beleefbaarheid van natuurgebieden is daarbij voor de Statenfractie een belangrijk aandachtspunt dat niet vergeten mag worden.

Het gedecentraliseerde natuur- en plattelandsbeleid is overigens veel breder dan alleen de inrichting en beheer van natuurgebieden. Zo maken ook het agrarisch natuurbeheer en de schadevergoeding bij wildschade er deel van uit. Als onderdeel van de decentralisatie zal ook 685 hectare grond door het Rijk worden overgedragen aan de provincie (kosten € 25,6 miljoen). Deze grond zal worden ondergebracht bij het Kavelbureau Zeeland, die het vervolgens kan gebruiken als ruilgrond bij de realisatie van belangrijke projecten en ontwikkelingen. Om hier richting aan te geven zal in de komende maanden een programma Zeeuws Platteland 2.0 worden opgesteld.

Anton van Haperen (01-11-2013)
Statenlid Anton van Haperen