Door Anton van Haperen op 17 maart 2017

Meer ruimte goed voor dierenwelzijn kippen

Het Omgevingsplan Zeeland en de Provinciale Verordening Ruimte sluiten nieuwvestiging van niet-grondgebonden intensieve veehouderij in onze provincie uit. Daarvoor gelden een aantal overwegingen, die niet alleen te maken hebben met de natuur-, landschap- en recreatiefuncties van het Zeeuwse platteland, maar ook met eigen karakter van de grondgebonden landbouw in Zeeland. De fractie van de Partij van de Arbeid ondersteunt dit beleid van harte en gaat ervan uit dat deze koers in het nieuwe omgevingsplan gehandhaafd zal worden.

Dat neemt niet weg, dat er op dit moment wel een aantal kleinere of grotere intensieve veehouderijbedrijven in Zeeland gevestigd zijn. Voor deze wordt ingezet op verduurzaming, gericht op verbetering van ruimtelijke kwaliteit, milieuwinst en meer dierenwelzijn.

De PvdA-fractie beschouwt het Statenvoorstel over duurzame pluimveehouderij als een positieve bijdrage aan de koers van verduurzaming. Het geeft ondernemers, die aan de bovengrens zitten van hun uitbreidingsmogelijkheden, de ruimte om in te spelen op een marktontwikkeling en tegelijkertijd het dierenwelzijn in hun bedrijf te vergroten. Hun ruimtebeslag neemt toe, maar het aantal gehouden dieren op hun bedrijf blijft gelijk.

De fractie van de Partij van de Arbeid stemt dus in met dit voorstel, maar heeft daarbij nog wel twee vragen / opmerkingen:

  1. Het is niet de bedoeling dat de extra ruimte op enig moment in de toekomst gebruikt gaat worden voor het houden van meer dieren. Iedereen is het daarover eens. De notitie maakt duidelijk dat het toezicht hierop en de handhaving een gemeentelijke taak is. Onze vraag is hoe dit juridisch geregeld gaat worden (bijvoorbeeld in een gemeentelijk bestemmingsplan?) en of dit ook afdwingbaar gemaakt gaat worden (bijvoorbeeld het voorschrijven van zo’n bestemmingsplanregeling in de provinciale verordening?).
  1. De notitie laat ook zien dat het dierenwelzijn met de ruimere opzet van de bedrijven weliswaar toeneemt, maar dat de milieuaspecten nog met onzekerheden zijn omgeven. Waarschijnlijk zal de emissie van fijnstof bijvoorbeeld toenemen. Ook hier moeten gemeenten straks maatwerk gaan leveren en –zo leert ons de notitie- wettelijke voorschriften en normen mogen niet worden overschreden. Maar voorzitter, dat sluit niet uit dat burgers of recreatiebedrijven, die dicht bij een pluimveebedrijf wonen of gevestigd zijn, straks geconfronteerd gaan worden met een achteruitgang van milieukwaliteit (die dan uiteindelijk misschien wel boven de wettelijke norm blijft). De PvdA-fractie vindt dit ongewenst. Wij vragen het college daarom in de uitwerking van dit voorstel nadrukkelijk op te nemen dat omwonenden en bedrijven rondom pluimveebedrijven als gevolg van dit voorstel niet geconfronteerd mogen worden met een verslechtering van de milieukwaliteit in en rond hun huis, respectievelijk bedrijf.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen