Door op 11 augustus 2014

Leegstand en hergebruik van agrarische gebouwen

Recente studies, zoals die van het InnovatieNetwerk, hebben laten zien dat in Nederland op het platteland steeds meer gebouwen geen actieve bestemming meer hebben. Leegstaande agrarische gebouwen kunnen mogelijk worden gebruikt om het landelijk gebied economisch en sociaal leefbaar te houden.

Naar aanleiding hiervan hebben de Zeeuwse PvdA-Statenleden Bayram Erbisim en Anton van Haperen de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:

  1. Wat is de huidige omvang van de leegstand van agrarische gebouwen in Zeeland en wat zijn de prognoses voor de komende tien jaren?
  2. Zijn er volgens Gedeputeerde Staten ten aanzien van het buitengebied in Zeeland risico’s voor structurele leegstand en verpaupering?
  3. Zijn er volgens Gedeputeerde Staten voldoende mogelijkheden voor herbestemming c.q. sanering van leegstaande agrarische gebouwen? Voldoen de instrumenten van het omgevingsplan 2012-2018 in deze?
  4. Hoe wordt de kwaliteit van de bebouwing in het buitengebied op de (middel)lange termijn gewaarborgd?

Antwoorden op Statenvragen over hergebruik agrarische gebouwen (11-08-2014)