Jaarrekening 2018

Door Corina van der Vliet op 7 juni 2019

De jaarrekening 2018. Een lijvig document met een inhoudelijke en financiële verantwoording van het kalenderjaar 2018. We lezen dat de financiële positie is verbeterd, dat de reservepositie is hersteld en dat extra middelen aan de investeringsagenda zijn toegevoegd. Dat is positief al beseffen wij ook dat we niet zoals Dagobert Duck zwemmen in de beschikbare euro’s. Een kanttekening van onze kant is wel dat een groot deel van het bereikte financiële resultaat bestaat uit doelen die niet in 2018 konden worden behaald en zijn doorgeschoven naar 2019 en volgende jaren. Laten we er voor waken dat onze ambities en doelen gelijk blijven oplopen met onze mogelijkheden en de realiteit. Dat is wat wij aan het nieuwe college willen meegeven. Inhoudelijk zijn er tal van onderwerpen die wij graag willen aanstippen maar daartoe laten we ons niet verleiden. We maken een selectie.

Natuur is een kerntaak geworden in de volle breedte lezen we op blz. 29 en 80. Het gaat niet alleen om natuurbeheer, -bescherming, -herstel, maar ook om natuurontwikkeling, -verbetering en -beleving. Verbinden van mensen met de natuur, daar liggen interessante uitdagingen. Denk onder andere aan de innerlijke beleving van de prachtige Zeeuwse natuur. Een beleving die niet altijd in marketing woorden is uit te drukken.

Voor ons als PvdA is het zuinig omgaan met de natuur en ruimte vanzelfsprekend. De grote open ruimten en de wijde horizonnen zijn een kernkwaliteit van het Zeeuwse Landschap. Zij zijn onderdeel van onze identiteit en – naar onze overtuiging – een van de reden waarom mensen hier graag wonen, werken en recreëren. Het platteland is belangrijk voor Zeeland. Behoud en bescherming van ons kermerkende platteland vraagt naar onze mening om het ontwikkelen van een integrale visie platteland. Sowieso integraal vanuit leefbaarheid, woonplezier, natuurbeleving en economie. Graag hierop een reactie van het college.

Cultuur heeft grote waarde voor onze samenleving. Het stimuleert mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en spoort hen aan om – alleen of samen met anderen – deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We lezen dit ook op blz. 105. In dit kader willen wij de unaniem vastgestelde motie, ingediend samen met de SGP, over het behoud van beeldbepalende kerkgebouwen toch graag nog even benoemen.

En ook het bidbook ‘Samen in Zee, cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid’ willen we niet onvermeld laten. Een bidbook dat is opgesteld vanuit een samenwerkingstraject tussen de provincie en de 4 grote steden. We bedanken de verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu voor zijn inzet bij dit succesvolle traject. Het bidbook is vervolgens toegesneden op het landelijk beleid. Zeeland is nu door het ministerie aangewezen als proeftuin voor muziekeducatie. Daar zijn wij blij mee. Onze vraag is wat de relatie is tussen de proeftuin muziekeducatie en het bidbook. Welke acties gaan ondernomen worden en door wie.

Als laatste het thema water. Water brengt ons bijzondere kwaliteiten, zie blz 18: voor onze manier van wonen, de zilte gewassen en het onder water leven. Water is belangrijk voor de economie en voor recreatieve- en sportieve belevingen. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. We willen met z’n allen droge voeten houden. De landbouw roept om zoet water. Wij willen graag dat er – in navolging van de Kustvisie- een integrale visie voor de randen van de Deltawateren wordt opgesteld. Het gaat om het vinden van een gezonde balans tussen water en natuur aan de ene kant en economie en recreatie aan de andere kant.

Uitdagingen te over als u het ons vraagt. Het huidige college heeft een jaarrekening 2018 gepresenteerd waarmee het nieuwe college deze uitdagingen verder kan gaan oppakken. De jaarrekening 2018 kan op onze goedkeuring rekenen en wij wensen het nieuwe college succes.

Corina van der Vliet (fractievoorzitter)

Corina van der Vliet

Corina van der Vliet

“Ik ben Corina van der Vliet-Hart, 52 jaar, getrouwd en moeder. Ik woon in Zierikzee en werk bij de gemeente Kapelle. Gericht op samenwerking, sociaal en enthousiast. Hobby’s zijn wandelen, kijken naar sport en vind ik het leuk om te schrijven. • Iedereen is welkom in Zeeland. • Jongeren groeien met plezier op. • Onbebouwde

Meer over Corina van der Vliet