Door op 6 juni 2014

Jaarrekening 2013

Vandaag kijken wij als Provinciale Staten naar het verleden door middel van het beoordelen van de jaarstukken: de Jaarrekening en het Jaarverslag. Maar we kijken ook naar de toekomst. Straks behandelen wij de Voorjaarsnota.

Nu het verleden: Het saldo van de Jaarrekening 2013 bedraagt € 5,8 miljoen. Door het college wordt voorgesteld om € 1,8 miljoen toe te voegen aan de begroting 2014 en 2015 zodat een aantal lopende projecten kunnen worden afgerond. Het surplus van €3,9 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De PvdA-Statenfractie kan hiermee instemmen.

Zeeland kent gelukkig nog steeds een lage werkloosheid, lager dan het landelijk gemiddelde. Toch ziet onze fractie hier ook ontwikkelingen die ons zorgen baren. Zo is er een relatief lage werkloosheid onder jongeren, maar er is tegelijkertijd sprake van een braindrain van onze hoog opgeleide jongeren. Ook zien wij een afname in werkgelegenheid in alle Zeeuwse economische sectoren, de industrie en havens, de energie, de zorg en water. In alle sectoren werken nu minder mensen dan in 2012. Graag ontvangen wij een uitleg hierover van de Gedeputeerde Staten.

Zeeland ligt gunstig ten opzichte van de havens in Rotterdam en Antwerpen. De PvdA hecht grote waarde aan florerende Zeeuwse havens en een ontwikkeling van het Zeeuwse deltagebied. In het jaarverslag staat vermeld dat de overslag in de havens van Zeeland Seaports (ZSP) de eerste helft van 2013 met 1,8% is gegroeid ten opzicht van de eerste helft van 2012. Dit is een goed teken voor onze Zeeuwse havens. Ook leest de PvdA-Statenfractie dat de provincie Zeeland, samen met ZSP en de N.V. Economische Impuls Zeeland intensief samenwerken. De samenwerking van deze drie partijen om te komen tot sterke en florerende havens vindt de PvdA belangrijk. Het beleid richt zich niet op het realiseren van een grote containerterminal op korte termijn, maar de strategie is gericht op het stapsgewijs inrichten van een aantal kleine containerterminals, die uiteindelijk leiden tot het realiseren van een grote containerterminal. Hoe moet onze Statenfractie die strategie zien? Is er gezien de huidige marktontwikkelingen vraag naar kleinere containerterminals en hoe verhouden de investeringen om dit te realiseren zich tot de grote investeringen in Tweede Maasvlakte?

Het grootste deel van de kinderen in Zeeland groeit gelukkig en gezond op. Een klein deel van de kinderen heeft helaas niet het geluk om in een veilige omgeving te kunnen opgroeien. Deze kinderen moeten altijd worden beschermd. In 2015 gaat de jeugdzorg over naar gemeenten. Eén van die gedeeltelijk gerealiseerde doelstellingen van de provinciale jeugdzorg is cliënten in de jeugdzorg snel, effectief en efficiënt helpen. Met andere woorden: Zo kort mogelijke wachttijd voor kinderen die geïndiceerde jeugdzorg nodig hebben. Die wachttijd mag niet te lang duren. Uit het jaarverslag blijkt dat de wachtlijst van Juvent per december 2013 langer dan vier weken 4 wachtenden telt. De streefnorm van negen weken is niet gehaald. De verklaring die hiervoor wordt gegeven is dat de aankomende veranderingen door de transitie in de jeugdzorg hierin een rol spelen. De PvdA vindt dat deze transitie zo zorgvuldig mogelijk moet verlopen. Wat onze fractie betreft houdt de gedeputeerde daar stevig de vinger aan de pols.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de Jaarrekening 2013 wat de getrouwheid en rechtmatigheid betreft. Dit geeft aan dat het provinciale huishoudboekje in ieder geval op orde is. Op de aanbevelingen van de accountant nemen Gedeputeerde Staten maatregelen. Gezien de strenge financiële regelgeving waaraan financiële jaarstukken moeten voldoen is dit wat de PvdA betreft een compliment waard, zeker aan de gedeputeerde en de ambtelijke staf.

Annebeth Evertz 2011
Fractievoorzitter Annebeth Evertz