Door op 6 november 2014

Huisvesting arbeidsmigranten op terrein van de baas?

Op 15 maart 2011 opende voormalig Commissaris van de Koningin Karla Peijs een huisvesting voor arbeidsmigranten bij tomaten- en paprikakweker Seasun in de Willem-Annapolder bij Kapelle. Tijdens de opening en in begeleidende perspublicaties werd deze voorziening aangekondigd als een pilot, die door de gemeente Kapelle en Seasun wordt gemonitord.

In het op 15 december 2009 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Kapelle is deze voorziening geregeld met een voorlopige bestemming voor een periode van vijf jaar voor het huisvesten van maximaal 150 personen.

Volgens de PZC van 14 november 2012 maakt wethouder Damen van de gemeente Kapelle bekend dat hij voornemens is de voorlopige bestemming om te zetten in een definitieve bestemming. Een en ander zou zijn beslag moeten krijgen in herziening van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Kapelle, die thans in procedure is. Daarbij is ook een evaluatie van de pilot gepubliceerd, die niet meer omvat dan de verslagen (en de conclusies daaruit) van het overlegorgaan van de pilot met daarin alleen vertegenwoordigers van de gemeente Kapelle en het bedrijf Seasun.

Reden voor Anton van Haperen en Annebeth Evertz van de Statenfractie van de PvdA om u hierover de volgende vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten:
1. Wat is de status van de pilot ‘huisvesting arbeidsmigranten Willem-Annapolder’?
2. Hoe is de provincie ambtelijk en bestuurlijk bij deze pilot betrokken?
3. Hoe verhoudt deze pilot zich tot de kaderstelling zoals verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan 2012-2018?
4. Is het college bereid te bewerkstelligen dat er een grondige evaluatie plaatsvindt van de pilot, waarin ook de ruimtelijke aspecten en de aspecten van leefbaarheid en sociale omstandigheden in het bewuste complex worden meegenomen?

Antwoorden op Statenvragen over ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ (06-11-2014)