Door op 5 november 2013

Hoe worden de ‘Krimpgelden’ ingezet?

Alleen de provincies Friesland, Drenthe en Zeeland ontvangen middelen op grond van de geringe bevolkingsdichtheid. De provincie Zeeland ontvangt jaarlijks circa € 9 miljoen ten behoeve van ontwikkeltaken groei en krimp. Voor 2013 is van dit bedrag €. 3.739.350 gerelateerd aan bevolkingsdaling (krimp). Voor 2014 wordt dit € 3.858.364. De rest van de € 9 miljoen is hoofdzakelijk gerelateerd aan de geringe bevolkingsdichtheid in Zeeland.

De Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) van beleidsalternatieven op het terrein van wonen en voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen is onlangs gepresenteerd in het Scheldetheater in Terneuzen.

Naar aanleiding hiervan hebben de PvdA-Statenleden Ron de Kort en Bayram Erbisim de volgende vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten:
1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van het rapport over de MKBA van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)?
2. Zijn er beleidsplannen waarin de conclusies van de MKBA in verwerkt kunnen worden of al verwerkt zijn?
3. Delen Gedeputeerde Staten de zorgen en de vragen van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten dat het nu echt tijd wordt voor een actieplan bestrijding krimp?
4. Hoe zijn de zogenaamde krimpgelden tot op heden ingezet?
5. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om samen met de gemeenten in overleg te gaan om de sinds 2012 geldende krimpmaatstaf van minimaal € 9 miljoen daadwerkelijk uit te gaan geven? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoorden op Statenvragen over Krimpgelden (05-11-2013)