Hoe staat het met de uitvoering van VN-verdrag?

Door Ralph van Hertum op 4 december 2019

De Statenfracties van de PvdA en het CDA hebben met zorg kennis genomen van de Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties schieten tekort bij de implementatie van dit VN-verdrag. Gelijkwaardig mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht iemands beperking of chronische ziekte, is geen gunst, maar een mensenrecht. Daarom is het schokkend te lezen dat de positie van mindervaliden in de afgelopen jaren verslechterd is.

Wij staan juist voor een open maatschappij, waarin iedereen zijn of haar kwaliteiten ten volle kan inzetten voor het belang van de samenleving, zijn / haar omgeving en zichzelf. Het is onbegrijpelijk dat sommige overheden, bedrijven en andere instellingen nog onvoldoende mogelijkheden creëren voor mindervalide mensen. Daar zouden wij graag verandering in willen brengen.

Wij zijn ons bewust dat de Provincie Zeeland op het terrein van busvervoer uitvoering heeft gegeven aan verzoeken van Provinciale Staten om de bereikbaarheid te verbeteren.

We horen graag hoe het verder gesteld is met de implementatie van het VN-verdrag in de provincie Zeeland en leggen aan Gedeputeerde Staten daarom onderstaande vragen voor:

1. Zijn Gedeputeerde Staten het met ons eens dat de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van de mindervalide mens een belangrijk onderwerp is? Zo ja, welke acties heeft de provincie ondernomen om het VN-verdrag ten volle uit te voeren?

2. In hoeverre voldoet de provincie Zeeland op dit moment aan het VN-verdrag voor de rechten van de mindervalide mens? Welke acties willen Gedeputeerde Staten in de toekomst ondernemen en volgens welk tijdpad?

3. Delen Gedeputeerde Staten onze mening dat Zeeuwse bedrijven, andere Zeeuwse overheden, het Zeeuwse openbaar vervoer en Zeeuwse websites ook toegankelijk / bereikbaar moeten zijn voor mindervalide mensen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, zijn Gedeputeerde Staten dan ook bereid om in overleggen met genoemde partners het VN-verdrag voor de rechten van de mindervalide mens te bespreken en in te zetten op een goede implementatie in Zeeland op dit gebied? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe willen Gedeputeerde Staten dit vorm geven?

Antwoorden op Statenvragen ‘Uitvoering VN-verdrag’ (04-12-2019)

Ralph van Hertum

Ralph van Hertum

“Mijn naam is Ralph van Hertum. Ik woon in Goes, sport graag en ben afgestudeerd historicus. Jongeren worden in de politiek onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom vind ik verjonging en vernieuwing van politieke vertegenwoordigers belangrijk. Zeeland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. Dit biedt ook nieuwe kansen. Ik wil er voor zorgen dat jonge mensen een

Meer over Ralph van Hertum