Door op 4 juli 2014

Het verkeer in Zeeland in 2027

In de vergadering van Provinciale Staten van Zeeland van 4 juli 2014 is de Evaluatie- en startnota Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) vastgesteld. Eigenlijk is het meer een Startnota voor een nieuw PVVP, en natuurlijk kijk je dan even terug en ga je door op de ervaringen uit het vorige PVVP. De PvdA wil echter niet te lang stil blijven staan bij het vorige PVVP, dat nog tot eind 2015 loopt. We willen vooruit kijken, en met de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 in het vooruitzicht is het een goed moment om nu de kaders voor een nieuw Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan vast te stellen.

Scootmobielbanen
Na de verkiezingen zullen Provinciale Staten in nieuwe samenstelling het PVVP voor de periode 2016-2027 vaststellen. Een lange periode om vooruit te kijken. Hoe zullen de vervoersstromen er in 2027 uitzien? Zeeland heeft te maken met een bevolkingskrimp en een sterke vergrijzing. Terecht wordt opgemerkt dat we een afname van de automobiliteit zien. Hebben we in 2027 dan nog steeds behoefte aan een wegennet van autowegen en fietspaden? Of moeten we dan meer scootmobielbanen hebben? Moeten we meer kilometers weg aanleggen voor minder inwoners en een afnemende Rijksbijdrage? Hoe is het gesteld met het onderhoud van wegen, bruggen en viaducten? Hebben we dan nog wel een netwerk van openbaar vervoer met lijn- en buurtbussen of is de deelname hieraan dan zover afgenomen dat het een relikwie uit het verleden is?

Het is allemaal moeilijk te voorspellen. Ontwikkelingen gaan in een razend tempo en het is niet meer dan logisch dat een beleidsplan met een looptijd van 10 jaar in die periode nog wel wat keren zal worden bijgesteld. In de Evaluatie- en startnota lezen we dat er geen afzonderlijke beleidsplannen voor bijvoorbeeld fiets, goederenvervoer, verkeersveiligheid en openbaar vervoer zullen komen. Het nieuwe PVVP moet een integraal plan worden waar al deze afzonderlijke aspecten in worden meegenomen. Gelijktijdig concludeert het college van Gedeputeerde Staten dat dit niet hoeft te betekenen dat er één breed provinciaal beleidsdocument komt. Dit zou onvoldoende recht doen aan de afzonderlijke sectoren, aldus het college. De PvdA is benieuwd hoe dit verder uitgewerkt zal worden.

Drietrapsraket
Het nieuwe PVVP krijgt de vorm van een drietrapsraket. Aan het begin van iedere Statenperiode kan met een nieuw beleidsprogramma het PVVP geactualiseerd worden. De PvdA vindt dit een goede werkwijze. Op deze manier houden Provinciale Staten de regie, en afhankelijk van de verkiezingsuitslag kunnen beleidsdoelen worden bijgesteld. Hoewel het nog maar een startnota betreft heeft de PvdA toch al iets gezegd over de toekomstige invulling van het PVVP.

Hoefijzermodel
Tot op heden is er steeds naar gestreefd om het hoefijzermodel van onze wegenstructuur in stand te houden. Het verkeer van Rotterdam naar Antwerpen en Gent als een hoefijzer om Zeeland heen. Zeeland als groen-blauwe in een wegennetwerk tussen de verschillende havengebieden.

De verkeersdruk op de midden-Zeeland-route neemt toe. De roep om verbreding van de doorgaande wegen door Zeeland wordt steeds luider. Natuurlijk vindt ook de PvdA dat er een goede en veilige noord-zuidverbinding door onze provincie moet zijn. Er moet er echter voor gewaakt worden dat dit niet ten koste gaat van de leefbaarheid van Zeeland. Die groen-blauwe oase in een knooppunt van wegen willen we graag behouden.

Fiets en voetganger
De PvdA kiest ook voor de zwakke weggebruiker. De fietser en de voetganger. Recentelijk is er een rapport verschenen over de oorzaak van fietsongevallen. Het aantal zwaar gewonden is fors toegenomen. Welk beleid zullen we hier op moeten voeren? En kunnen we dit wel alleen als provincie? Of zal er ook op Rijksniveau iets moeten veranderen? De PvdA heeft naar de visie van het college van Gedeputeerde Staten gevraagd.

Provinciale Staten in nieuwe samenstelling zullen straks met het nieuwe PVVP aan de slag moeten gaan. Dat worden weer een boeiende discussies.

Frits de Kaart 3
Statenlid Frits de Kaart