Door Anton van Haperen op 30 september 2016

Grondbeleid provincie Zeeland

In de afgelopen decennia is een actief grondbeleid een onmisbaar instrument gebleken bij de realisatie van infrastructuur, agrarisch structuurversterking en realisatie van nieuwe natuur. Zoals het Statenvoorstel laat zien liggen er ook voor komende 10-15 jaar nog meerdere uitdagingen voor ons en continuering van dit beleid is voor de fractie van de Partij van de Arbeid dan ook geen punt van discussie.

Een vraag voor onze fractie was en is wél of het inderdaad nodig is om de grondvoorraad, die in handen van de provincie is, aanzienlijk te verhogen. Het college stelt ons immers voor om de kredietruimte voor grondverwerving met 2/3 te verhogen.

Na ampele overweging stemt onze fractie in met zo’n verhoging. Doorslaggevend argument daarbij is dat er ook in het komende decennium belangrijke opgaven zijn, die de Partij van de Arbeid na aan het hart liggen. Ik noem hierbij met name de realisatie van 1000 hectaren nieuwe natuur en 150 kilometer natuurvriendelijke oevers. De onderbouwing van de gewenste omvang van de grondbank is daarnaast ook gebaseerd op de wens om vrijwillige kavelruil van versnipperd landbouwgrond stimuleren. Dat is goed voor de economie en de leefbaarheid van het platteland. Voor de fractie van de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat de multifunctionaliteit van het platteland daarbij centraal staat. Graag horen wij van de gedeputeerde of het college dit kan onderschrijven, óók waar het om het grondbeleid gaat.

Tot slot nog enkele woorden over het provinciaal grondbeleid en de stedelijke omgeving. Wij hebben dit ook al bij de kadernota ter sprake gebracht. In vervolg daarop spreekt de brief van Gedeputeerde Staten nu over een ‘faciliterende rol’ van de provincie. Wat dat inhoudt wordt in de beleidsnota jammer genoeg weinig uitgewerkt. Op pagina 24 wordt volstaan met de opmerking dat de provincie graag zijn diensten aanbiedt als gemeenten daarom vragen. Naar de mening van de Partij van de Arbeid verdient Zeeland meer en beter, vooral ook omdat er voldoende aanknopingspunten zijn. Bijvoorbeeld waar het gaat om bedrijventerreinen en de sanering van gedateerde verblijfsrecreatiecomplexen. Wat de Partij van de Arbeid betreft gaan gemeenten een actief beroep doen op de provinciale knowhow en instrumenten.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen