Door op 13 december 2013

Geluidswering spoor Goes

Het Statenvoorstel Spoortraject Goes heeft een geschiedenis van ruim 10 jaar. In 2003 kwam er een uitspraak van de Raad van State op het bezwaarschrift van de gemeente Goes tegen de streekplanherziening voor de Westerschelde Container Terminal (WCT). Vanwege de te verwachten toename van het spoorwegverkeer moest er wat gedaan worden aan de spoorlijn door Goes.

Hoewel Zeeland Seaports nog steeds inzet op de komst van de WCT heeft dit nu om commerciële redenen geen prioriteit. Met de ingeplande geluidswerende maatregelen van Prorail kan het goederenverkeer nog aanzienlijk toenemen. Je zou kunnen concluderen dat, gezien deze situatie, dan geen bijdrage nodig is van Zeeland Seaports. Dat neemt echter niet weg dat het doorsnijden van een stad met een spoorlijn wel voor veel hinder zorgt. Hinder die met name veroorzaakt wordt door het goederenvervoer van en naar het Sloegebied. Vanuit dit uitgangspunt is het dan ook niet zo verwonderlijk dat Zeeland Seaports zich moreel gebonden acht aan eerdere afspraken. Die eerdere afspraken kwamen er op neer dat Zeeland Seaports in 2006 een toezegging heeft gedaan om een bedrag van € 20 miljoen bij te dragen aan maatregelen voor het Spoortraject Goes.

Nu ligt er een voorstel om deze toezegging te verlagen naar € 12,15 miljoen. Het is het resultaat van onderhandelingen tussen de gemeente Goes en Zeeland Seaports. Dit alles onder de voorwaarde dat het Rijk via de subsidieregeling Spoorse Doorsnijding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ook een substantiële bijdrage levert aan dit spoortraject. Uitvoering van deze werkzaamheden betekent een belangrijke verbetering van de infrastructuur van Midden Zeeland. Belangrijk voor de Zeeuwse economie en dus ook voor de Zeeuwse havens. Met dit in ons achterhoofd gaat de PvdA-Statenfractie akkoord met dit voorstel.

Frits de Kaart 3
Statenlid Frits de Kaart