Door Anton van Haperen op 8 juli 2016

Garantstelling Poldernatuur

Enkele jaren geleden is een evaluatie uitgevoerd van het Nederlandse agrarisch natuurbeheer. Bij die gelegenheid is vastgesteld dat dit beleid en doelmatiger moest. In Zeeland heeft dit geleid tot de oprichting van het Collectief Poldernatuur Zeeland, waarin negen agrarische natuurverenigingen hun activiteiten bundelen.

De Partij van de Arbeid staat positief tegenover deze ontwikkelingen. Wij beschouwen agrarische natuurbeheer als een belangrijk onderdeel van het Zeeuwse natuurbeleid, dat in de nieuwe constellatie een serieuze kans moet krijgen. Het is dan ook logisch om het onlangs opgerichte Collectief Poldernatuur Zeeland op gang te helpen. In de Commissie Bestuur hebben diverse partijen, óók de Partij van de Arbeid, zich afgevraagd of een garantstelling voor 6 jaar het juiste instrument is om het probleem van het vooralsnog ontbreken van financiële buffers bij Poldernatuur Zeeland op te lossen. Onze fractie heeft zich laten overtuigen door de antwoorden van de gedeputeerde in de commissie. Het gaat hier om een bijzondere situatie, er zijn landelijke afspraken gemaakt dat de provincie dit probleem oplost en aan andere oplossingen kleven grotere nadelen. Wij kunnen het voorstel dus steunen.

In de Commissie Bestuur zijn door de PvdA ook opmerkingen gemaakt over de mate waarin het agrarische natuurbeheer en het collectief als de coördinerende instantie inzichtelijk en aanspreekbaar is voor geïnteresseerde Zeeuwen. Ik wil die opmerkingen hier graag herhalen. Verbreding en vermaatschappelijking van natuur en het verbinden van natuur met mensen is voor de Partij van de Arbeid een belangrijke prioriteit. Bij de behandeling van de Kadernota Natuurvisie, volgende week, komen wij hier op terug. Deze prioriteit geldt juist ook voor agrarische natuur, omdat deze bij uitstek van menselijke activiteiten afhankelijk is. In het Statenstuk wordt het nieuwe agrarisch natuurbeheer nu geafficheerd als ‘effectief, efficiënt en integraal’. Wat ons betreft moeten hier de woorden ‘maatschappelijk verbinden’ aan worden toegevoegd.

Om het concreet te maken: In de komende zes jaar gaat er € 4,4 miljoen worden uitgegeven aan het beheer van in totaal – als ik het goed begrepen heb – ruim 300 hectaren akkerranden, landschapselementen en graslanden en dijken. Hoe kunnen geïnteresseerde burgers te weten komen waar die hectaren liggen en bij wie kunnen zij terecht met vragen over het beheer de monitoringresultaten? De agrarische natuurverenigingen en het Collectief Poldernatuur Zeeland hebben hier naar onze mening duidelijk nog een opgave. Een zoektocht op het internet levert fraaie beelden en organisatorische en financiële gegevens, maar is over de natuur en het beheer zelf weinig feitelijk. Wij begrijpen dat ook in het agrarisch natuurbeheer Keulen en Aken niet op één dag gebouwd zijn, maar voor de PvdA hoort de opgave van verbreding en vermaatschappelijking één op één bij ondersteuning en dus ook bij deze garantstelling.

Wij zijn benieuwd of de gedeputeerde onze visie op dit punt deelt en of zij bereid is het punt van de vermaatschappelijking in te brengen bij de gesprekken met het Collectief en de ANV’s.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen