Door op 8 juli 2016

Garantstelling Planbureau & Bibliotheek van Zeeland

Als PvdA staan wij positief tegenover de garantstelling voor de ZB Planbureau & Bibliotheek van Zeeland en steunen daarom het voorstel. We zijn blij met de uitgebreide feitenrelaas wat later is toegezonden en toegevoegd aan het Statenvoorstel. Het feitenrelaas geeft zonder meer aan hoe ingewikkeld en delicaat deze kwestie is. Wij begrijpen ook als PvdA dat zulke processen en trajecten soms meer tijd vergen maar dat zorgvuldigheid en kwaliteit altijd voorop moeten staan.

Wel hebben wij nog een drietal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:
1. Bent u het eens met de PvdA-fractie dat we terughoudend moeten zijn met het verlenen van nieuwe garantstellingen?
2. Wat is hierin het huidige beleid?
3. Hoe kan bij nieuwe garantstellingen de betrokkenheid van Provinciale Staten hierin worden bevorderd in de toekomst?

Wij wensen de gedeputeerde en het college veel succes met de uitvoering van dit Statenvoorstel!

Statenlid Bayram Erbisim