Door Anita Pijpelink op 26 mei 2015

Economische Agenda 2.0

De fractie van de Partij van de Arbeid is blij met de ambities die in de Economische Agenda 2.0 geformuleerd worden.

We ondersteunen de ambitie om als provincie een wezenlijk verschil te maken in het economisch vestigingsklimaat in Zeeland. We ondersteunen de verduurzaming van de energiemarkt en stimulering van de circulaire economie en we onderschrijven het belang van de inzet van innovatieve technologie.

De notitie schetst een beeld waarbij vele zogenaamde topsectoren in Zeeland gerealiseerd kunnen worden. We hebben dan natuurlijk een gunstig vestigingsklimaat nodig, de innovatieve sectoren moeten dan verder doorgroeien en overheid, onderwijs en ondernemers: de drie O’s, moeten goed blijven nadenken over de juiste aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De PvdA is blij met dit beeld en ziet tegelijkertijd ook de realistische kant van dit verhaal. Het vraagt een uiterste inspanning en lange adem van alle partijen, van de lokale overheden, van het provinciaal bestuur en van de betrokken economische sectoren.

Zij moeten vooral de ambitie en intentie hebben om in de samenwerking met elkaar economische groei te realiseren, banen te creëren en Zeeland aantrekkelijk te maken voor nieuwe ondernemingen en dus ook voor nieuwe inwoners. Met de aanvullende initiatieven en plannen van onder meer Campus Zeeland en de samenwerking tussen de verschillende overheidsorganen in Zeeland hoopt de PvdA dat de Economische Agenda succesvol operationeel kan worden.

Naast deze door onze fractie gesteunde ambities hebben we ook nog een aantal aanvullende punten waar we als fractie aandacht voor willen vragen.

Er wordt in de startnotitie nog geen beschikbaar budget genoemd. We zullen dat ongetwijfeld nog als voorstel te lezen krijgen in de aanvullende notities. Hoe dan ook, in de keuzes die gemaakt moeten worden in financieel opzicht, vragen we ons af of het niet verstandig is om bij elk toekomstig project of ontwikkeling in het kader van de Economische Agenda een haalbaarheidstoets te houden. Het doel daarvan is om in de keuzes die nu eenmaal gemaakt moeten worden in ieder geval dat project te kiezen dat de meeste kans van slagen, van groei heeft.

Daarnaast ziet de PvdA graag dat er ambtelijk en bestuurlijk vol ingezet wordt op de Europese programma’s. Niet alleen omdat deze inhoudelijk goed lijken aan te sluiten op de Zeeuwse ambities en toekomstperspectieven, maar ook omdat bijkomende subsidies die hiermee gemoeid zijn grotere kansen geven op goede resultaten. Met goede wil en ambities alleen komen we er niet. en wellicht dat hier gezamenlijk met andere regio’s Brabant, Zuid-Holland en/of Vlaanderen kan worden opgetrokken Grotere regio’s en regionale samenwerking doet het vaak goed in Brussel.

En tenslotte moet er nog iets van m’n hart…als ik kijk naar de lijst met personen die benaderd zijn om iets te vinden van deze Economische Agenda en mee te denken over toekomstige ontwikkelingen dan valt me op dat er in de lijst van 28 personen slechts drie vrouwen staan. Dit is werkelijk geen representatief beeld en goede vertegenwoordiging.

Ik mis de vrouwelijke economische denkkracht in deze en roep Gedeputeerde Staten op om bij toekomstige notities deze denkkracht veel meer in te zetten. Gedeputeerde Staten komen niet weg met de uitspraak dat deze categorie vrouwen er niet is, want ze is er zeker wel. Ter voorbeeld noem ik u dat Zeeland zich rijk mag prijzen met de ‘Zakenvrouw van het jaar’. Ook haar naam staat niet in deze lijst en ze is dat echt niet out of the blue geworden. Het zou zo maar eens kunnen dat veel economische sectoren in de toekomst vormgegeven gaan worden door vrouwen. Neem ook daar een voorschot op zoals Gedeputeerde Staten dat ook doet met de inrichting in Zeeland van de economische topsectoren van de toekomst.

Statenlid Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink