Door op 26 mei 2015

Dossier Sloeweg

Op 21 april 2015 publiceerde de Taskforce Sloeweg haar onderzoeksresultaten en die logen er niet om. Verkeerde berekeningen bij de kunstwerken en vormtechnisch niet uitvoerbaar. Materialen, die niet meer gebruikt konden worden. Volgens een bestek aanbesteed waarbij de risico’s bij de opdrachtgever liggen hetgeen niet meer gangbaar is en een overschrijding van het projectbudget met € 30 miljoen voor het huidige ontwerp. Zelfs het door de taskforce geoptimaliseerde ontwerp met forse bijsturingen, zoals het aanleggen van een rotonde of verkeersplein in plaats van een ongelijkvloerse kruising, brengt toch nog een kostenoverschrijding van € 19 miljoen met zich mee.

Het ‘gevecht’ om binnen het taakstellend budget te blijven loopt als een rode draad door dit dossier. Elke keer weer dreigt er een kostenoverschrijding met als reactie daarop het nemen van maatregelen die achteraf niet haalbaar bleken. Terwijl toch uit berekeningen van de Directie Economie en Mobiliteit in 2010 bleek dat het aanleggen van zowel de Sloeweg als de Tractaatweg ruim € 30 tot € 40 miljoen euro boven het taakstellend budget kwam.

Het aanleggen van het tracé Sloeweg-Tractaatweg binnen het taakstellend budget was politiek wensdenken: een politieke luchtballon die uiteindelijk werd doorgeprikt door de Taskforce Sloeweg. De landing op de Zeeuwse grond was keihard. Het Sloewegdossier heeft immers een enorme maatschappelijke impact.

Eén van de conclusies die uit beantwoording van de vragen vanuit Provinciale Staten kan worden getrokken is dat de zogenaamde Non-activiteitsregeling Zeeland 2013 (NAR-regeling) geen oorzaak is van dit Sloewegdrama. De problemen die in 2014 naar voren kwamen vinden hun oorsprong van ver voor de reorganisatie. De oorzaak van de problemen voor de Sloeweg zijn met name gelegen in het ontwerp van het RAW-bestek en de gemaakte verkeerde ramingen. Ook dateren ruim voor de invoering van de NAR-regeling de gemaakte oplossingen in het bestek om binnen het taakstellend budget te blijven waarbij nu kanttekeningen worden gemaakt.

Ook is uit de beantwoording van de vragen van Provinciale Staten duidelijk geworden dat er na de gunning van het werk aan Boskalis onvoldoende communicatie heeft plaatsgevonden in het ambtelijk en bestuurlijk samenspel waardoor berichten over tegenvallers en optredende risico’s te laat bekend zijn geworden bij de projectgedeputeerde en het college. Dit is onder andere het onderwerp van een extern onderzoek dat in opdracht van Gedeputeerde Staten wordt verricht binnen de ambtelijke organisatie. De PvdA-Statenfractie wacht de resultaten van dit onderzoek af.

Dit externe onderzoek is gelast vanuit Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben een eigen verantwoordelijkheid in dit dossier. We hebben als Provinciale Staten heel veel informatie ontvangen, maar veel informatie geeft nog geen kennis van zaken. Onze PvdA-fractie vindt het van groot belang dat er een grondige analyse van de verkeerde keuzes in het project Sloeweg komt. Kwamen die verkeerde keuzes door politiek wensdenken of niet? Wat was onder andere de rol van Provinciale Staten in dit dossier en hoe had die moeten zijn? Welke maatregelen zijn er nodig om nog zo’n debacle in de toekomst te voorkomen? De PvdA-fractie dient dan ook mede een motie in waarin een tijdelijke onderzoekscommissie Sloeweg, bestaande uit zeven Statenleden, wordt ingesteld die een onderzoek gaat leiden naar de precieze vraagstelling en de scope van de in te stellen onderzoeksinstrumenten waarover Provinciale Staten beschikken. Gedacht kan worden aan het houden van een hoorzitting of provinciale enquête.

De PvdA-fractie wacht het voorstel met de aanpassingen en dekking van de overschrijding in de kosten af. In de Statenvergadering van 3 juli aanstaande zal dit voorstel worden behandeld. Onze fractie hecht eraan dat ook de alternatieven zoals een Trompetaansluiting als de ongelijkvloerse kruising die in het voorstel staan beschreven staan met de daarbij behorende kosten en dekking.

De overschrijding van de Sloeweg is een ernstige situatie die een gedegen oplossing behoeft. Daarop heeft de Zeeuwse samenleving recht. Een Japans gezegde luidt: ‘Onderzoek de feiten zeven maal voordat je iemand verdenkt.’ De PvdA-fractie moet uit de informatie die zij heeft ontvangen concluderen dat de stelling dat het gehele college al in februari 2015 op de hoogte was van de grote financiële overschrijding van de Sloeweg en doelbewust heeft nagelaten om Provinciale Staten te informeren niet wordt onderbouwd met feiten en bewijsstukken. Dit betekent dat de PvdA-fractie voldoende vertrouwen heeft dat het huidige college – en straks een nieuw college – samen met Provinciale Staten tot een gedegen oplossing komt voor dit ingewikkelde dossier. De motie voor het het oprichten van een tijdelijke onderzoekcommissie Sloeweg, die wij mede met de andere partijen indienen, zien wij dan ook als een eerste goede start.

_DSC7719-1
Fractievoorzitter Annebeth Evertz