Door Anton van Haperen op 4 november 2016

Doordacht faunabeheerplan is nodig

Het maatschappelijk klimaat rondom faunabeheer en jacht is sterk gepolariseerd, waarbij de opponenten vaak niet meer naar elkaar luisteren. Tegelijkertijd ontkomen we er in een aantal gevallen niet aan om tot actief beheer en soms ook afschot van dieren over te gaan. De damherten in de duinen en de problematiek van de ganzenschade zijn daarvan de duidelijkste voorbeelden.

De Partij van de Arbeid is van mening dat er aan het faunabeheer en een eventueel afschot altijd een goede belangenafweging ten grondslag moet liggen. De Faunabeheereenheid (FBE) Zeeland speelt daarbij een cruciale rol. Dat is de plek waar alle partijen aan tafel zitten. Wij vinden het een goede zaak dat met de nieuwe wet Natuurbescherming – naast boeren, jagers en natuurbeheerders – ook maatschappelijke organisaties zitting hebben in het bestuur van de FBE. De discussies in dat bestuur zullen niet altijd eenvoudig zijn, maar een constructief werkklimaat dáár biedt het beste uitzicht op een evenwichtige belangenafweging.

De rol van Provinciale Staten is hierbij om, via de voorliggende verordening, kaders te stellen en de randvoorwaarden te creëren, waarbinnen Gedeputeerde Staten en het bestuur van de FBE hun werk kunnen doen. Daarbij is van belang dat – met de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming en de nu voorliggende verordening – zich nieuwe jurisprudentie zal moeten gaan ontwikkelen. Het valt dus te verwachten dat in het gepolariseerde klimaat verschillende partijen naar de rechter zullen gaan om te proberen de jurisprudentie in een door hen gewenste richting bij te buigen. Het is het belang van de nu voorliggende verordening om een basis te leggen voor de juiste procedures en de garantie van een goed en doordacht faunabeheerplan, dat uiteindelijk ook stand houdt bij de rechter.

De PvdA-fractie spreekt haar vertrouwen uit in de verordening, zoals die nu voorligt. Zij is het resultaat van een voorbereiding waarbij specialisten van verschillende provincies zijn betrokken. Wij begrijpen de wens van verschillende maatschappelijke partijen (jagers, dierenbescherming) om de verordening op specifieke punten te wijzigen. Wij vinden dat echter een slecht idee: het maakt het fundament, wat deze verordening moet zijn, alleen maar zwakker en dat levert uiteindelijk alleen maar verliezers op.

Statenlid Anton van Haperen

 

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen