Door op 7 oktober 2015

Discriminatie op de arbeidsmarkt

De PvdA Zeeland vindt discriminatie een kwalijke zaak en zo ook discriminatie op de arbeidsmarkt. Kunde en ervaring moeten de doorslag geven bij sollicitatieprocedures en niet leeftijd, seksuele geaardheid, afkomst, functiebeperking, enzovoorts.

Volgens onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZ&W) worden oudere werknemers en werknemers van buitenlandse afkomst twee keer minder uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Discriminatie maakt dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de ervaring en kunde waarover deze mensen beschikken. Discriminatie is dus ook nog eens economisch onvoordelig.

De overheid heeft in het tegengaan van discriminatie een hoofdrol te vervullen. De PvdA Zeeland is blij dat de landelijke overheid € 100 miljoen heeft uitgetrokken om werkloze ouderen aan een baan te helpen.

Naar aanleiding hiervan hebben de Statenleden Bayram Erbisim en Anita Pijpelink van Partij van de Arbeid de onderstaande vragen aan het dagelijks bestuur van Zeeland gesteld:

1. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met hierboven vermelde onderzoeken van het SCP en SZ&W?

2. Welke maatregelen neemt de provincie Zeeland om discriminatie binnen de eigen organisatie en bij private en publieke partijen waar de provincie (zakelijke) relaties mee heeft tegen te gaan?

3. Zijn Gedeputeerde Staten het met de PvdA-Statenfractie eens dat de provincie contracten met bedrijven die discrimineren dient te beëindigen / niet aan dient te gaan?

4. Hoeveel van de in de toelichting vermelde financiële middelen vloeien naar Zeeland?

Antwoorden op Statenvragen ‘Discriminatie op de arbeidsmarkt’ (07-10-2015)