Door op 19 februari 2015

De kip met de gouden eieren

Donderdagmiddag 19 februari bezochten Staten- en Kamerleden Boswachterij Westerschouwen waar zij spraken met vertegenwoordigers van de Recron Zeeland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Bovenstaande belangengroepen werken samen om de economie en de natuur op Schouwen-Duiveland met elkaar in balans te houden. Hoe zorgen zij er voor dat de kip met de gouden eieren aan de leg blijft?

Hanneke Westers van Natuurmonumenten: “Het project ‘Zierik tot Zee’ is een project geweest waarbij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de natuurgebieden langs de kust van Schouwen zouden beheren en daar waar mogelijk ontsluiten voor toerisme en recreatie: de beleving van de natuur vergroten. Samen hebben wij een gebiedsvisie opgesteld. Fietspaden zijn aangelegd en de vier entrees tot de natuurgebieden zijn aangelegd bij de recreatieondernemingen. Een zorgpunt is dat er veel infrastructuur onderhouden moet worden. Daar moet ook geld voor komen van de overheid. Het is in het belang van de economie van Schouwen-Duiveland.”

Werkbezoek 19-02-2015

In de startfase was het moeilijk om subsidies los te krijgen. Omdat we het gezamenlijk deden is het wel gelukt. Sommige ondernemers aangesloten bij de Recron waren aanvankelijk sceptisch. Anno 2015 zijn vrijwel alle Recronleden enthousiast. De VVV draagt goed bij aan het maken van verbindingen tussen recreatie, cultuur, historie, enzovoorts. In de toekomst meer aandacht voor de wandelroutes / -paden, samenwerking met Sint-Philipsland en Tholen.

Simone Boots bestuurslid van de Recron Zeeland: “Wij willen recreanten op Schouwen-Duiveland. Dat is goed voor de ondernemers. Voor de natuurgebieden levert het voldoende borging van de natuur op. We zijn complementair. We hebben 21 kilometer schoon strand, bos, watersporten en (natuur)evenementen. Per jaar 250 natuur gerelateerde activiteiten op Schouwen-Duiveland. De mensen moeten het wel te weten komen. Regiomarketing is daarbij van belang. Personeel in de recreatie moet de gasten hier actief op wijzen. De promotie van natuuractiviteiten bekostigen wij samen. De VVV Zeeland speelt hier een grote rol bij. De uitdagingen voor de toekomst zijn de vrijblijvendheid voorbij proberen te gaan en de verschillen tussen ondernemers en natuurbeheerders slechten. Ondernemers kijk verder dan jouw bedrijf. Natuurbeheerders kom uit jullie cocon. Overheid let op dat de de kip met gouden eieren niet wordt geslacht. Wees zuinig op de Zeeuwse ruimte.”

Op Schouwen-Duiveland ontbreekt het aan een regio-overzicht. De link tussen kustzone en achterland moet verbeteren. Wat willen wij in de toekomst met de kust? De Recron Zeeland wil dat deze discussie wordt gevoerd in Zeeland. Integrale oplossingen zoeken. Ga als provincie eerst na wat het ene plan voor effect heeft op de andere regio.

PvdA-raadslid Petri d’Anjou: “Er is geen behoefte aan meer, maar aan kwalitatief betere recreatiewoningen.”

Tjeu van Mierlo van de Zeeuwse Milieufederatie: “Het beleid van overheden moet zo zijn dat het de samenwerking helpt. Er is de laatste jaren veel nieuwbouw gepleegd langs de kust. Het beschermende optreden van de provincie is grotendeels losgelaten. Er kwamen hotspots voor ruimtevretende recreatievoorzieningen. De provincie heeft haar regie losgelaten. De regie ligt nu bij de gemeenten. De Zeeuwse ziekte steekt de kop dan op. Wat willen we behouden in Zeeland? De unieke natuur- en kustgebieden staan onder druk van economische exploitatie. De kip met de gouden eieren ligt straks op de slachtbank. De regie moet weer terug naar de provincie.”

Werkbezoek 19-02-2015 2

Natuurmonumenten sluit zich aan bij de ZMF. In het blad ‘Wantij’ van de ZMF staat een artikel van Ed Troost, voorzitter van de Recron, dat het standpunt van de Recron helder verwoord.

Statenlid Anton van Haperen: “De provincie stelt kaders en de gemeenten geven er vervolgens invulling aan. Het punt van een kustvisie deelt de PvdA. Wij hebben dit ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Bij de herziening van het Omgevingsplan, die dit jaar nog volgt, is dit opgenomen. Het zou sterk zijn wanneer Recron en natuurbeheerders samen een zienswijze indienen. Een aantal gevoelige locaties aan de kust moeten gespaard blijven voor bebouwing.”

Gedeputeerde Ben de Reu: “In 2011 kwamen alle gemeenten bij Gedeputeerde Staten langs met de oproep aan de provincie om niet als politieagent van de ruimtelijke ordening op te treden. Nu worden er regio-overleggen gevoerd. Geef als Recron en natuurbeheerders een eenduidig signaal af richting provincie en gemeenten. Veel lokale partijen kijken niet verder dan de gemeentegrens. Belgische kusttoestanden moeten we niet hebben, maar de behoefte aan werkgelegenheid is na massaontslagen is ook groot. We moeten de balans tussen natuur en recreatie vinden.”

Het onderhoud van natuur en bijbehorende infrastructuur (fietspaden, ruiterpaden, enzovoorts) kost veel geld. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi doet de suggestie om tot fondsvorming te komen. Zoek de samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme.

Zeeuws Tweede Kamerlid Albert de Vries: “De nieuwe Omgevingswet wordt behandeld in Den Haag. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat er gezamenlijk voor onderhoudskosten wordt opgedraaid. Gemeenten moeten een omgevingsvisie maken.”

Tweede Kamerlid Henk Leenders: “De nieuwe Wet Natuurbescherming gaat straks inhouden dat de provincies op dat vlak meer bevoegdheden krijgen.”