Door op 13 februari 2015

Cultuurkaart voor Zeeuwse jongeren

Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de Zeeuwse samenleving en in het leven van de Zeeuwen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke als een economische waarde en draagt bij aan leefbaarheid. Het is als het ware een verheffing van de Zeeuw.

Cultuur heeft een brede vormende opdracht en drie belangrijke functies:
1. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen.
2. Het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden.
3. Het rust de Zeeuwen toe voor deelname aan de maatschappij.
Van deze brede vormende opdracht is de ontwikkeling van creativiteit en van historisch besef een wezenlijk onderdeel. Deze opdracht komt tot zijn recht in deze startnotitie.

Deze notitie heeft betrekking op kunstzinnige en culturele aspecten van de leefwereld van de Zeeuwen. Er zijn veel verbindingen te leggen met bijvoorbeeld leefbaarheid en toerisme . De invulling van deze verbindingen hopen we dan ook terug te zien in de kadernotitie.

Cultuur geeft de Zeeuwen kennis mee over kunst en erfgoed. De persoonlijke ontwikkeling en brede toerusting voor deelname aan de maatschappij zijn belangrijke bouwstenen voor een solide samenleving. Om al die redenen willen wij dat alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of beperking, goede toegang blijven houden voor cultuur. Dit vertaalt zich in de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de deskundigheid van leraren en de samenwerking met de culturele omgeving. Daarom vragen wij als PvdA-Statenfractie aan Gedeputeerde Staten of er voor de Zeeuwse middelbare scholieren weer een Zeeuwse cultuurkaart kan komen.

Statenlid Bayram Erbisim