Door Maarten Rossen op 17 maart 2017

BTW-compensatie voor waterschapswegen


Binnen onze fractie leeft al vele jaren de wens om de investeringen en het uitbesteed onderhoud aan de wegen, die onder de hoede van ons waterschap zijn, via een weg onder te brengen bij het BTW-compensatiefonds of gewoon de betaalde BTW kunnen verrekenen.

In heel ons land zijn de wegen in het buitengebied onder de hoede van de provincie of gemeenten en deze kennen allemaal de mogelijkheid om de BTW te verrekenen. Alleen de provincies Zuid-Holland en Zeeland kennen deze mogelijkheid niet vanwege het eigendom en beheer in handen van het waterschap.

Deze ongelijkheid wringt al vele jaren en kost de Zeeuwen € 1,9 miljoen per jaar aan te betalen BTW over deze waterschapstaak. Het zou een mooie compensatie kunnen worden van de in te leveren kabelbelasting. Graag hadden we op dit moment vorderingen in deze van de Tafel van 15 gezien, maar helaas.

Daarom zijn we zelf op onderzoek gegaan en hebben we met verschillende personen met de nodige kennis hierover gesproken. We zouden daarom graag van het Dagelijks Bestuur zien dat het een verzoek indient / de discussie aan gaat met de Belastingdienst met als inzet het verrekenbaar maken van de BTW op het wegenonderhoud. De kern van deze discussie kan dan zijn het gebruik richtinggevend te laten zijn en hiermee de rechtsongelijkheid tussen Zeeland en de rest van Nederland ongedaan te maken. Natuurlijk is in eerste instantie onze inzet gericht op 2017, maar vorige jaren mogen zeker in het verzoek worden meegenomen.

Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vraag aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Scheldestromen:

Bent u bereid om met de Belastingdienst en andere betrokken partijen in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat waterschap Scheldestromen gebruik kan gaan maken van het BTW-compensatiefonds? Zo ja, op welke termijn gaat u actie ondernemen. Zo nee, waarom niet?

Paul Weemaes en Maarten Rossen

Beantwoording vragen over BTW-compensatie waterschapswegen (17-03-2017)

Maarten Rossen

Maarten Rossen

Van der Swalmestraat 14 4381 TD Vlissingen “Reformatorische dijken, liberale gemalen of sociaaldemocratische duinen bestaan niet. Over veiligheid zijn alle partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen het eens. Toch valt er zeker wat te kiezen! De scheefgroei in de kostentoedelingsverordening is hard toegenomen. Huurders en huiseigenaren betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. De

Meer over Maarten Rossen