Bezoldiging DB-leden waterschap verhogen?

Door Maarten Rossen op 23 juni 2019

Het dagelijks bestuur heeft 4 juni jongstleden zelf besloten dat de verrekenplicht van neveninkomsten niet langer van toepassing is voor de gezworenen.

Tijdens de algemene vergadering op 4 juli aanstaande wordt een voorstel in stemming gebracht om de bezoldiging van de gezworenen te verhogen. Het verhogen van vergoedingen voor bestuurders is een beslissing die volgens de PvdA niet lichtzinnig genomen mag worden.

Voordat wij akkoord gaan met een verhoging van de vergoeding voor onze DB-leden willen wij graag weten hoe de werkdruk en verantwoordelijkheden van DB-leden zich verhouden tot die van wethouders in gemeenten met tussen de 60.000 en 100.000 inwoners (het referentiepunt voor de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap).

Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de waterschapsfractie van de Partij van de Arbeid de volgende vragen aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen:
1. Waarom heeft u besloten om de verrekenplicht voor neveninkomsten van gezworenen af te schaffen?
2. Hoe verhoudt de huidige bezoldiging en de tijdsbesteding van DB-leden van Scheldestromen zich tot die van wethouders in een gemeente met tussen de 60.000 en 100.000 inwoners?
3. Kunt u inzichtelijk maken dat de tijdsbesteding van DB-leden is toegenomen?
4. Maken andere waterschappen in Nederland ook gebruik van de maximale ruimte van 300% van het salaris van de dijkgraaf?

Beantwoording bestuursvragen PvdA inzake bezoldiging DB-leden

Maarten Rossen

Maarten Rossen

“De PvdA komt op voor huurders en huiseigenaren. Zij betalen onevenredig veel vergeleken met boeren en bedrijven. Dit belastingverschil wil de PvdA opheffen. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen er voor 3 betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 10 mensen dan moet er ook voor 3 betaald

Meer over Maarten Rossen