Door Anton van Haperen op 6 november 2015

Bestedingsplan Natuur 2016

Het Bestedingenplan Natuur 2016 omvat de zeer aanzienlijk som van bijna € 20 miljoen, ongeveer 13% van de totale begroting van de Provincie Zeeland. Alle reden dus om even goed bij deze besteding stil te staan. De omvang van dit bedrag heeft natuurlijk te maken met de overdracht van een aantal omvangrijke taken van het Rijk naar de provincie, waarbij ook budget in de vorm van een decentralisatie-uitkering aan de provincie is overgedragen. Met die overdracht heeft de provincie ook een aantal verplichtingen op zich genomen, maar daarmee is dit bestedingenplan en de andere onderdelen van het natuurdossier nog geen verplicht nummertje voor Provinciale Staten. Er moet een visie aan ten grondslag liggen. En de visie van de Partij van de Arbeid op de natuurdossiers wil ik hier graag kort uiteen zetten.
De fractie van de Partij van de Arbeid vindt natuur om drieërlei redenen belangrijk:

1. Allereerst hebben planten en dieren en natuur in het algemeen een waarde op zich. De nieuwe Wet natuurbescherming spreekt in dit verband over intrinsieke waarden die onderscheiden moet worden van de gebruikswaarden van natuur voor de mens. Ook natuur die geen gebruikswaarde heeft voor de mens verdient het dus om beschermd te worden.

2. Op de tweede plaats zijn mensen in velerlei opzicht van de natuur afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan zuurstof en watervoorziening, aan groene ruimte om te wonen en te recreëren en aan de betekenis van duinen en schorren voor onze kustveiligheid.

3. Tot slot. Ook de economie heeft de natuur nodig. Juíst in Zeeland. Toeristen komen van heinde en verre naar Zeeland voor zijn schone kust, zijn karakteristieke zeearmen en zijn open polderlandschap. Door die waarden te koesteren versterken we ook de Zeeuwse economie.
In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe Zeeuwse natuur en in de komende jaren zal dat programma verder worden afgemaakt. In 2027 zal er dan ruim 5700 hectaren nieuwe natuur zijn aangelegd. De Partij van de Arbeid heeft dit altijd gesteund en blijft dat natuurlijk doen. Nu het natuurontwikkelingsprogramma geleidelijk aan zijn voltooiing nadert verschuift geleidelijk aan wel het accent van ontwikkeling naar beheer. En het is dan ook vanzelfsprekend dat het natuurbeheer de grootste post in het voorliggende bestedingenplan is.

In de Commissie Ruimte kwam de vraag aan de orde naar de ambitie van het provinciale natuurbeleid in de komende jaren. Wat de fractie van de Partij van de Arbeid betreft ligt die ambitie niet in het aanleggen van nog meer nieuwe natuur bovenop het programma dat met het Rijk is afgesproken. Voor de Partij van de Arbeid moet de ambitie van het natuurbeleid in de komende jaren liggen in het verbinden van natuur met mensen en het verbreden van het natuurbeleid. Dit is juist in Zeeland actueel. Juist in onze provincie zijn we in meerdere opzichten van de natuur afhankelijk (landbouw, visserij, veiligheid et cetera). Maar tegelijkertijd zijn er ook veel verschillende houdingen en visies ten opzichte van de natuur. Dit vraagt om aandacht en uitwerking.

De Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk Verder’ biedt in dit opzicht interessante aanknopingspunten. Ik noem hier als voorbeeld de gewenste transitie van ‘natuur als hindermacht’ naar ‘natuur als bron van economische en maatschappelijke ontwikkeling’. Deze en andere onderwerpen vragen erom op Zeeuwse schaal uitgewerkt te worden. De Natuurvisie Zeeland, waarvan de startnota in de Statenvergadering van 6 november 2015 is vastgesteld, biedt hiervoor een goed kader. Het Bestedingenplan Natuur 2016, waarmee de fractie van de PvdA graag instemde, is een goede stap in die richting.

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen