Door op 12 december 2014

Bestedingenplan Natuur & Vitaal Platteland 2015

Afgelopen maandag bespraken we met een aantal Statenleden, ambtenaren en deskundigen het onlangs verschenen boek ‘Zee + Land, de kracht van kustregio’s’. In die discussie werd nog weer eens een keer bevestigd, wat we eigenlijk allemaal wel weten: de ruimtelijke kwaliteit van ons landschap en van onze kust is van essentiële betekenis voor onze Zeeuwse identiteit, voor ons imago en ook voor onze economie.
Het behouden en verder ontwikkelen van die kwaliteit is voor de Partij van de Arbeid dan ook een belangrijk uitgangspunt in de verschillende dossiers die wij hier in deze Statenzaal bespreken. Daarbij moet breder gekeken worden dan een strikt behoud van het bestaande landschap en de bestaande natuur.

De PvdA is voorstander van een ontwikkeling waarbij natuur, landschap en economie er alle drie op vooruit gaan. In ons verkiezingsprogramma voor de komende Statenverkiezingen brengen wij de spreekwoordelijke kip met de gouden eieren ter sprake. De discussie moet niet gaan over de vraag of het dier geslacht dreigt te worden, maar hoe we haar aan de leg krijgen en houden.

Vanuit deze achtergrond steunt de fractie van de Partij van de Arbeid vandaag dan ook van harte het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland 2015. Er hebben zich in de afgelopen jaren grote veranderingen voorgedaan in de rolverdeling tussen het Rijk en de provincies waar het gaat om het natuur- en plattelandsbeleid. Bovendien zag het er vier jaar geleden – in de periode ‘Bleeker’ – financieel voor deze sectoren een stuk somberder uit dan nu.

Dat die situatie verbeterd is, danken we vooral aan de afspraken die gemaakt zijn bij de formatie van het nu zittende kabinet en de vasthoudende onderhandelingspositie van de provincies in de jaren daarna. Het is van groot belang dat provincies ook in de komende jaren voet bij stuk houden, zodat de voor de jaren 2016 en ‘17 door het Rijk gedane toezeggingen ook echt worden waargemaakt.

Provinciale Staten van Zeeland besluiten vandaag over de besteding van de zeer aanzienlijke som van bijna € 20 miljoen. In de Statencommissie Ruimte, Ecologie & Water is de vraag gesteld of dit geld wel evenwichtig verdeeld is over de verschillende pijlers van het Zeeuwse beleid. Anders geformuleerd: krijgt het programma plattelandsontwikkeling niet te weinig toebedeeld?

De fractie van de Partij van de Arbeid is van mening dat dit niet het geval is. De verdeling van de middelen in het bestedingsplan is de resultante van enerzijds de decentralisatie van een grote uitvoeringsorganisatie (met het daarbij horende budget) en anderzijds bezuinigingen. De gedecentraliseerde middelen zijn daarbij weliswaar niet één op één gelabeld, maar toch grotendeels met verplichtingen belegd. De ingerichte natuurgebieden vragen immers om actief beheer en verplichtingen in de sfeer van nabuurschap.

Daarbij mag echter wel de vraag worden gesteld of en hoe de uitvoering van het natuurbeheer effectiever en efficiënter kan. Daarbij gaat het onze fractie niet alleen om bezuinigingen. Zeker zo belangrijk vinden wij de kwaliteit van de dienstverlening en de service naar de burger. Bijvoorbeeld waar het gaat om belevingsmogelijkheden en het vergroten van betrokkenheid bij het wel en wee van de natuur. De Zeeuwse natuurbeheerders hebben wat dit betreft allemaal nog hun eigen aanpak en hun eigen tradities en gewoonten. Is dat nog wel van deze tijd? Wij horen graag een reactie hierop van de gedeputeerde.

Voor de Partij van de Arbeid zijn het behoud van ons natuurlijk kapitaal en een mooi en gevarieerd landschap belangrijke prioriteiten. Niet alleen om de waarde van de natuur op zichzelf. Haar hulpbronnen en haar bijdrage aan de leefomgeving van huidige en toekomstige generaties zijn ook voor ons mensen onontbeerlijk. Natuur heeft daarom ook een belangrijke economische waarde, die we moeten koesteren en benutten. Het bestedingenplan 2015 geeft daar invulling aan en wij steunen dat van harte!

Statenlid Anton van Haperen