Door op 12 december 2014

Belastingontduiking?

Als de ene overheid regels van de andere overheid probeert te ontlopen, is dat wel ethisch? Dienen wij niet als overheden het goede voorbeeld te geven door gewoon afspraken te maken met elkaar en onszelf hieraan te committeren? De PvdA denkt dat het Statenvoorstel van de PVV om de Westerscheldetunnel te defiscaliseren niet is hoe overheden met elkaar om dienen te gaan. We willen de gedeputeerde vragen dit via een stille lobby te overleggen met het Rijk en de Belastingdienst.

Het ‘weglekken’ van € 5 á 6 miljoen naar de Belastingdienst? Hier valt nog wel wat op af te dingen. Op grond van de keuze begin jaren 2000 van de Tweede Kamer is voor BTW-heffing gekozen en is de Tunnelwet vastgesteld. Op basis daarvan is de volledige BTW op de investering van de Belastingdienst terugontvangen, in de veronderstelling, dat die in een periode van 30 jaar wordt via de tolheffing wordt ‘terugbetaald’ aan de Belastingdienst. Door nu als overheid voor een ander regime te opteren, kan dat op z’n minst als dubieus worden aangemerkt. Hoe betrouwbaar zijn we als overheden nog naar elkaar? De term ‘belastingontwijking’ zou hierop van toepassing kunnen zijn.

Iets anders is, dat als dit zou worden geëffectueerd, de Belastingdienst er dan € 60 á 100 miljoen op tekort komt. De Tunnelwet moet dan door de Tweede Kamer worden opgeheven. Ik zie Zeeland al aankomen met dat verzoek en daar dan aan toegevoegd dat het de Staat € 60 á 100 miljoen kost. Een voordeel van € 5 tot 6 miljoen per jaar ontstaat er alleen als – in geval van een ander BTW-regime – de tolprijs niet verlaagd wordt. De gebruiker (bedrijfsleven én particulier) van de Westerscheldetunnel betaalt dan het voordeel voor de provincie. Als – in geval van een ander BTW-regime – de BTW wel van de tolprijs wordt afgehaald heeft de particulier een voordeel en is vooral het bedrijfsleven (60% van de gebruikers) de dupe. Er valt immers geen BTW op de tolprijs meer te verrekenen.

In geval van liquidatie van de NV Westerscheldetunnel kan geen tol meer worden geheven op basis van het privaatrecht. Dat moet dan op basis van het publiekrecht. Maar legesheffing op grond van artikel 223 van de Provinciewet is niet zonder meer mogelijk. Deloitte heeft daar een advies over gegeven en geeft aan dat de Westerscheldetunnel als een openbare weg moet worden aangemerkt. Dan kan legesheffing niet worden toegepast en is de Wbm (Wet bereikbaarheid en mobiliteit uit 2002) van toepassing. Op grond van die wet moet dan een provinciale belasting worden ingesteld. Complicatie hierbij wordt mogelijk, dat de Wbm binnenkort wordt ingetrokken. Dat valt op te maken uit het werkdocument ‘Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15’, dat begin juni 2014 openbaar is geworden. Als dat werkelijkheid wordt vervalt de wettelijke basis om tol te heffen zoals die theoretisch in het advies van Deloitte aan de provincie is geopperd.

Zeeland doet voor allerlei dossiers een beroep op het Rijk, (denk aan Thermphos, de visvergunningen Oosterschelde, de Marinierskazerne, de NAR, de Wielingen). Wanneer Zeeland nu middels een belastingontwijking € 60 á 100 miljoen aan BTW-inkomsten aan het Rijk onthoudt zal het erg lastig worden nog financiële Rijkssteun te krijgen welk dossier dan ook.

Statenlid Frank van Oorschot