Door Anita Pijpelink op 18 november 2016

Begroting 2017, Najaarsnota 2016 en Investeringsagenda

Afgelopen woensdag ontving de debatclub van de school waar ik werkzaam ben de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, om met onze leerlingen in gesprek te gaan over allerlei thema’s. Op een bepaald moment vroeg hij wie van hen van plan was om na de middelbare school een studie buiten Zeeland te gaan doen. Heel veel handen gingen de lucht in. Vervolgens vroeg de minister wie van hen het plan had om na de studie terug te keren naar Zeeland. Het beeld was tekenend en hoewel ik uit alle cijfers weet dat deze provincie in rap tempo vergrijst, schrok ik van de aanblik van zo weinig handen in de lucht.

Het gesprek ging vervolgens over wat er nodig was om jongeren voor Zeeland te behouden en wat nodig is om hen te doen terugkeren. Hun grootste zorg is dat zij geen baan kunnen vinden in Zeeland, geen baan die bij hun opleiding past. Ze spreken niet over dat Zeeland geen fijne woon- en leefomgeving zou zijn, want dat vinden ze vaak wel. Wat hen wel zorgen baart is of er wel voldoende en geschikte banen voor jongeren zijn. Het rapport van de Commissie Balkenende geeft duidelijke aanwijzingen en doet duidelijk uitspraken over de perspectieven die de circulaire economie en de energietransitie bieden op het gebied van werkgelegenheid. Desalniettemin is het budget voor deze maatschappelijke opgave het meest lage budget van alle maatschappelijke opgaven die dit provinciebestuur zichzelf stelt. De betrokken gedeputeerde heeft op vragen vanuit onze fractie hierover aangegeven dat dit simpelweg komt omdat er geen projecten voorradig zijn die maken dat een extra impuls aan de orde is. De fractie van de PvdA dient een motie in om het college aan te sporen proactief werk te maken van deze projecten, van projecten die vallen onder de noemer van circulaire economie en energietransitie en die ervoor kunnen zorgen dat hoogopgeleide jonge mensen met een technische achtergrond naar Zeeland kunnen terugkeren om hier hun toekomst op te bouwen en een drager van de Zeeuwse samenleving te kunnen zijn. Onze fractie hoopt op veel steun voor deze motie en dus voor een actieve uitvoering van een onderdeel van het rapport Balkenende. En dat zou dan echt recht doen aan de titel van de begroting 2017: ‘Aan de slag met Zeeland in stroomversnelling’.

De uitslag van de verkiezingen in de VS vorige week heeft onze fractie weer eens tot in de haarvaten doen beseffen dat er een grote groep inwoners is die zich niet in voldoende mate gekend voelt door bestuur en politiek. Zich miskend voelt, niet gehoord voelt en zich niet gezien voelt. Onze fractie ziet ook in de provinciale bestuurslaag en de laag van provinciale volksvertegenwoordigers in het thema burgerlijke verbondenheid met bestuur en politiek een opdracht weggelegd. Onder andere door met open blik en betrokkenheid naar onrust en ongenoegen in de samenleving te kijken en te luisteren en de vraag durven te stellen hoe je als bestuur burgers meeneemt in de plannen. We hebben daar in dit huis al een paar mooie voorbeelden van mogen zien. Een inmiddels door bijna 5000 mensen ondertekende petitie als protest, als uiting van grote zorg op de plannen voor een schiereiland aan de Veerse Dam is daar in Zeeland het meest recente voorbeeld van. Bestuur en politiek kan niet om deze ontstane maatschappelijke onrust heen, niet nu we hard bezig zijn met elkaar in het opstellen van een kustvisie.

Onze fractie is er veel aan gelegen om deze provincie ook in de toekomst een afspiegeling van de Nederlandse samenleving te laten zijn, waar jong en oud, gezindten en achtergronden van allerlei pluimage naast elkaar leven, samenleven, waar iedereen een plek en een baan heeft en waar mensen zich betrokken voelen bij hún bestuur, bij hún lokale politiek en bij beslissingen die hún directe leefomgeving aangaan. Daarom dienen wij nu twee moties in. Eentje om de meest kansrijke nieuwe economische sector als het gaat om werkgelegenheid in Zeeland een duw in de rug te geven en jonge mensen ook in de toekomst perspectief te bieden en de andere om onze zorgen en met ons van vele Zeeuwen uit te spreken over de landschappelijke inpassing van het project aan de Veerse Dam en het college te vragen deze zorgen over te dragen aan het raad van de gemeente Noord-Beveland.

anita-3
Fractievoorzitter Anita Pijpelink

motie-circulaire-economie-18-11-2016 De motie is aangenomen met steun van PvdA, CDA, PVV, VVD, CU, D’66, GroenLinks, SP en Zeeland Lokaal.

motie-veerse-dam-18-11-2016 De motie is ondanks steun van PvdA, SP, D’66 en GroenLinks verworpen.

Anita Pijpelink

Anita Pijpelink

Het coalitieakkoord voor de Statenperiode 2019-2023 heeft de titel Samen verschil maken. Anita Pijpelink: “Mijn ene overgrootvader was dijkwerker aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Mijn andere overgrootvader was een Axelse keuterboer. Beiden bouwden letterlijk met hun handen aan de toekomst van Zeeland. Net als mijn beide overgrootvaders stroop ik de mouwen op om verder te bouwen

Meer over Anita Pijpelink