Door op 14 november 2014

Algemene beschouwingen Provinciale Staten

‘Luctor et Emergo’ (‘Ik worstel en kom boven’) is de spreuk op het wapen van Zeeland. Zeeland worstelt met zijn provinciale financiën. Deze zijn niet florissant. Het dividend van Delta N.V. droogt op. Wederom moet de provincie Zeeland gaan snijden in taken en dat doet pijn, maar we kunnen niet bij de pakken neer gaan zitten. Zeeland mag niet tot stilstand komen. Stilstand betekent achteruitgang en daar kan een progressieve partij als de PvdA niet mee leven! Zeeland zal zich op de toekomst moeten voorbereiden om een plaats te behouden en te veroveren in de wereldeconomie. Wij staan als Zeeland voor een grote uitdaging om met veel minder provinciale middelen Zeeland wel welvarend te houden.

Werkgelegenheid en onderwijs zijn belangrijk voor de Zeeuwse economie. Werk is belangrijk voor een goede boterham op tafel, maar ook voor het welzijn van de Zeeuwen. Onderwijs is belangrijk om als Zeeuw goed werk te kunnen krijgen, maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Voor de PvdA blijft het creëren van nieuwe banen in Zeeland onze hoogste prioriteit. Wij willen dat de mensen die hun baan door een faillissement of reorganisatie zijn kwijtgeraakt weer aan de bak kunnen, dat jongeren deze prachtige provincie niet hoeven te verlaten om elders te gaan werken.

Ik heb het al eens eerder verwoord in deze Staten: Ook Voltaire wist wat werk betekende voor de mens. Hij schreef: “De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd en de armoede.” Helaas wordt Zeeland geconfronteerd met het verloren gaan van banen. Het ziekenhuis ZorgSaam moet banen schrappen, Imtech verdwijnt uit Zeeland, Philips sluit zijn fabriek in Terneuzen met een verlies van tachtig banen en andere bedrijven hebben de poorten jammerlijk genoeg moeten sluiten.

Daarbij moet Delta N.V. zich als kleinste energiebedrijf, maar grote werkgever voor Zeeland, zich staande houden in een zeer concurrerende energiemarkt met een overcapaciteit aan energie. Het gaat niet goed met Delta N.V. en ook de werkgelegenheid staat onder druk. Daarbij maakt het Deltadividend een belangrijk onderdeel uit van de provinciale begroting en bij het wegvallen van dit dividend gaan de Zeeuwen echt pijn voelen. Culturele en economische programma’s worden onder andere uit dit dividend betaald. Dat maakt Delta N.V. voor de provincie tot een ingewikkeld dossier. Enerzijds de duurzame werkgelegenheid en anderzijds het dividend. Daarin moet een balans worden gevonden en dat is geen gemakkelijke opgave.

Gedeputeerde Staten schrijven in hun brief van 12 november jongstleden dat de continuïteit van Delta N.V. van bijzonder belang is, maar dat Delta N.V. in staat moet zijn om uit haar gereguleerde activiteiten ‘Evides en het netwerkbedrijf’ het dividend volledig uit te keren. De PvdA-fractie kan zich dan ook vinden in de lijn van het college om uit te gaan van een voorzichtige raming van de dividenduitkeringen uit die gereguleerde activiteiten van Delta N.V.. Wel meent de PvdA-fractie dat er nu snel duidelijkheid moet komen over de strategische opties voor Delta N.V. Vertraging hiervan doet de verhoudingen tussen de publieke aandeelhouders en de directie van Delta N.V. immers geen goed.

Tegelijkertijd zijn bij dit onheil, en dat moet ook gezegd, er ook vele banen in de MKB-bedrijven bijgekomen. Zo is de Bax-shop het snelstgroeiende bedrijf. In 2013 had dit bedrijf een omzetgroei van 164% en in 11 jaar is het gegroeid naar 220 personeelsleden en op weg om marktleider in Europa te worden. Dus, .. een grotere diversiteit van de Zeeuwse werkgelegenheid. De PvdA vindt dat dit beleid krachtig moet worden uitgebouwd en ondersteund door Economische Impuls Zeeland. Een provinciaal ‘Fonds Economie & Werkgelegenheid’ zou dit financieel kunnen ondersteunen. Wat is de visie van het Gedeputeerde Staten hierop?

Een goed openbaar vervoer is voor een dunbevolkt gebied als Zeeland van essentieel belang voor de leefbaarheid van de provincie. Er is onder bewoners in Zeeuwse kernen, zoals IJzendijke, onrust ontstaan over het verdwijnen van het openbaar vervoer uit hun dorpen. Die onrust is begrijpelijk. Veel voorzieningen verdwijnen uit de dorpen waardoor er meer gereisd moet worden om de noodzakelijke voorzieningen te kunnen bereiken. De angst is dat als haltes verdwijnen uit het dorp, het openbaar vervoer nog minder aantrekkelijk wordt en de kans groot is dat het openbaar vervoer voor de kernen helemaal verdwijnt. De PvdA-fractie is van mening dat iedere Zeeuwse kern met het openbaar vervoer bereikbaar moet blijven! De PvdA-fractie dient daartoe een motie in waarin Gedupeerde Staten de opdracht krijgen om de knelpunten in de bereikbaarheid van de kernen met de het openbaar vervoer te inventariseren en daarbij tevens samen met Connexxion te onderzoeken of de bushalte in IJzendijke te behouden valt.

Wanneer het gaat over het onderwerp ‘Ruimte’ is de laatste tijd de bebouwing van de kust nadrukkelijk aan de orde. We hebben hier in Provinciale Staten een motie aangenomen over windmolens in de kustzone. Strandhuizen op het Sophiastrand van Noord-Beveland en misschien ook elders? Wel of geen hoogbouw langs onze kust? Het zijn allemaal onderwerpen die de gemoederen bezig houden. Zij zijn van grote invloed op de kwaliteit van de Zeeuwse kust, onze kip met de gouden eieren. Tegelijkertijd bieden zij vaak ook uitzicht op economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het is de taak van de provincie hierbij te zorgen voor een balans tussen economie en ruimtelijke kwaliteit. Naar de mening van de fractie van de PvdA is de kaderstelling in het Omgevingsplan 2012-2018, daar waar het gaat om kustbebouwing, onvoldoende uitgewerkt. De PvdA-fractie dient daarom ook een motie in waarin zij Gedeputeerde Staten vraagt op dit punt een visie te formuleren. Deze visie kan gebruikt worden bij de eerstvolgende herziening van het omgevingsplan.

Cultuur kleurt het leven. Wel schreef Godfried Bomans dat: “Van cultuur pas sprake kan zijn als er een minimum aan materiële welstand is. Geen bloem zonder wortels.” Het Deltadividend is één van de wortels van de Zeeuwse cultuur. Veel culturele programma’s worden ervan betaald. Nu het Deltadividend dreigt weg te vallen vindt de PvdA-fractie dat het Zeeuwse cultuurbeleid niet mag opdrogen, waardoor er geen culturele bloemen in Zeeland meer groeien. De nieuwe Provinciale Staten zullen nieuw cultuurbeleid moeten gaan opstellen, maar PvdA-fractie kan om juridisch technische redenen akkoord gaan met het Statenvoorstel om de Cultuurnota 2013-2015 met een jaar te verlengen.

De PvdA vindt het een verheugende ontwikkeling dat steeds meer gemeenten op 11 oktober de regenboogvlag laten wapperen van het gemeentehuis als ondersteuning voor mensen met een andere seksuele geaardheid. Helaas wappert deze vlag nog niet op de Abdijplein. De PvdA-fractie zou graag zien dat het provinciebestuur een LHBT-beleid heeft. Is dat er en waar blijkt dit uit? Als ondersteuning voor een LHBT-beleid zouden wij graag zien dat vanaf 2015 jaarlijks op 11 oktober de regenboogvlag op het Abdijplein wappert. Daartoe dient de PvdA-fractie een motie in.

Tot slot! Goed werk, een rijk cultureel leven en een mooi landschap in Zeeland. Het goede Zeeuwse leven komt ons niet aanwaaien. We zullen er hard voor moeten werken en ons best ervoor doen moeten doen, maar zoals de Zeeuwen altijd zeggen: “Ik worstel en ik kom boven!”

Annebeth Evertz (fractievoorzitter)

– De motie ‘Openbaar vervoer’ werd aangenomen met steun van PvdA, SGP, CDA en PvZ.
– De motie ‘Kustbebouwing’ werd ondanks steun van PvdA, CU, D’66, GL en SP verworpen.
– De motie ‘Coming Out Day’ werd alleen gesteund door PvdA, CDA, GL en SP. De PVV, D’66 en VVD spraken zich openlijk uit tegen deze motie. Daarmee werd deze motie niet aangenomen.

Motie ‘Openbaar vervoer’ (14-11-2014)
Motie ‘Kustbebouwing’ (14-11-2014)
Motie ‘Coming Out Day’ (14-11-2014)