Nashville-verklaring is ongepast

7 januari 2019

De Statenfracties van de PvdA, GroenLinks, D’66, 50Plus en SP komen met een Zeeland-verklaring. De politieke partijen roepen inwoners van Zeeland en Nederland op zich aan te sluiten tegen de Nashville-verklaring, welke zich sterk afzet tegen de LHBTI-gemeenschap. In een gezamenlijke verklaring van de PvdA, GroenLinks, D’66, 50Plus en SP licht fractievoorzitter van de PvdA Anita Pijpelink toe: “Wij willen een duidelijk signaal afgeven aan de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet is heel duidelijk over geaardheid. In Nederland is iedereen gelijk, ongeacht ras, geloof of geaardheid.”

Pijpelink heeft een duidelijk doel voor ogen: “Wij willen het signaal afgeven aan Nederland en de rest van de wereld dat in Zeeland en in de rest van Nederland mensen met elke geaardheid welkom zijn, zich thuis mogen voelen en zich gekend weten. Wij streven naar een maatschappij waar iedereen mag zijn, wie hij of zij is, zonder angst, veroordeling of tegenspraak. Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Daarom moet de Nashville-verklaring – wat ons betreft – tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn.”

Zeeland-verklaring

Middelburg, maandag 7 januari 2019

In reactie op de Nashville-verklaring, spreken wij ons uit voor het respecteren van de Nederlandse grondwet en de VN-rechten van alle mensen. Het is niet van deze tijd dat in het jaar 2019 nog steeds mensen van de LHBTI-gemeenschap niet als volwaardig worden gezien door de ondertekenaars van de Nashville-verklaring. Wij willen met deze breed gedragen Zeeland-verklaring afstand nemen van alle kwetsende en discriminerende beweringen uit de Nashville-verklaring. Wij willen eens te meer de VN-rechten van de mens onderschrijven. Wij roepen iedereen op zich ferm uit te spreken tegen de Nashville-verklaring en haar of zijn naam toe te voegen aan de Zeeland-verklaring.

Wij, de ondertekenaars van deze Zeeland-verklaring, onderschrijven dat ieder mens gelijk is. Ieder mens heeft het recht om zich te kunnen uiten op de manier die hij of zij wenst. Wij onderschrijven het hele VN-verdrag en de Nederlandse grondwet en halen als reactie op de Nashville-verklaring enkele artikelen extra naar voren.

Nederlandse grondwet
Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Ook discriminatie op basis van geaardheid valt onder artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

VN-verdrag voor de rechten van de mens
Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2: 1. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welk aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politiek of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.(…)

Artikel 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Laten we het jaar 2019 passend beginnend en elkaar behandelen in termen van gelijkheid en samenwerking. Wij willen samenleven in een maatschappij waarin gelijke kansen voor alle mensen het uitgangspunt zijn. Wij streven naar een maatschappij waar iedereen mag zijn, wie hij of zij is, zonder angst, veroordeling of tegenspraak. Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Daarom moet de Nashville-verklaring -wat ons betreft- tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijkwaardig en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn.

Ondertekend door:

Anita Pijpelink
Fractievoorzitter PvdA Zeeland

Gerwi Temmink
Fractievoorzitter GroenLinks Zeeland

Ton Veraart
Fractievoorzitter D’66 Zeeland

Ger van Unen
Fractievoorzitter SP Zeeland

Willem Willemse
Fractievoorzitter 50Plus Zeeland