Door Anton van Haperen op 15 januari 2016

Geen visflats in polderlandschap

De PvdA-fractie maakt zich zorgen over het open polderlandschap tussen Colijnsplaat en Kats nu daar gesproken wordt over de nieuwvestiging van grootschalige industriële aquacultuur. Het omgevingsplan zegt over deze activiteit dat ‘deze kan plaatsvinden op bedrijventerreinen en als neventak op bestaande agrarische bouwblokken’. In de antwoorden op de Statenvragen wordt gesproken over de wenselijkheid van clustering. Dit staat echter niet op gespannen voet met vestiging op een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein van Colijnsplaat – zo zegt ook het omgevingsplan – maakt immers deel uit van de aquacultuurcluster bij die plaats. De beoogde locatie van Yellowtail Kingfish ten oosten van de Zeelandbrug is een nieuwvestiging voor industriële aquacultuur in een open poldergebied met geen grootschalige bebouwing en staat volgens de PvdA-Statenfractie dan ook op gespannen voet met het omgevingsplan. Is dit punt door Gedeputeerde Staten in een zienswijze ingebracht bij de gemeente Noord-Beveland en zo niet, welke overwegingen hebben daaraan ten grondslag gelegen?

In een iets breder perspectief is er nog meer reden tot zorg. In de door de gemeente ter inzage gelegde wijziging van het bestemmingsplan is een uitsnede opgenomen met een ‘ruimtelijke visie aquacultuur Colijnsplaat en omgeving’. Deze maakt op basis van een wijzigingsbevoegdheid van B&W van Noord-Beveland vergelijkbare ontwikkelingen (dat wil zeggen industriële aquacultuur met een bouwoppervlakte van vele duizenden vierkante meters en een bouwhoogte van 5 tot 7 meter) mogelijk in het gehele gebied van de Oosterscheldekust tussen Colijnsplaat en Kats. Naar de mening van de PvdA-Statenfractie is dit in evidente tegenspraak met het Omgevingsplan. Dergelijke bedrijven horen thuis op een bedrijventerrein. Het open poldergebied is alleen bedoeld voor een ‘agrarisch vijverlandschap’ (zoals het Omgevingsplan het noemt) en eventueel voor industriële aquacultuur (als neventak) op agrarische bouwblokken. Is het college van Gedeputeerde Staten het hiermee eens? Wat heeft het college eraan gedaan of gaat eraan om te voorkomen dat het open polderland in deze zone wordt dicht gebouwd met grootschalige industriële viskweekbedrijven?

Een vergelijking dringt zich op met de regelgeving voor agrarische bouwblokken. Voor agrarische bouwblokken geldt een nee-tenzij-beleid. Staan nieuwvestiging van Yellowtail Kingfish bij de Zeelandbrug en de ruime vestigingsmogelijkheden in de visie van de gemeente Noord-Beveland niet op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel? Met andere woorden: Worden aan de industriële aquacultuur in dit gebied geen mogelijkheden geboden die aan agrarische bedrijven worden onthouden?

Statenlid Anton van Haperen

Anton van Haperen

Anton van Haperen

Dahliastraat 17 4371 EZ Koudekerke “Rood met een groen hart! De Partij van de Arbeid geeft prioriteit aan het behoud van de natuur, ons cultureel erfgoed en een mooi en gevarieerd landschap. Zij zijn belangrijk voor de leefbaarheid en het toeristisch klimaat van Zeeland en daarmee voor economie en werkgelegenheid. Daarom is het belangrijk dat

Meer over Anton van Haperen