22 maart 2014, Hotel 'Terminus' Goes | Hotel 'Terminus' Goes

Gewestelijke ledenvergadering

Het gewestelijk bestuur nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de gewestelijke jaarvergadering op zaterdag 22 maart 2014 van 9:30 tot ongeveer 11:30 uur in hotel Terminus aan het Stationsplein 1 te Goes. Hieronder treft u de agenda aan.

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen van het gewestelijk bestuur
3. Vaststelling verslag ledenvergadering 23-11-2013
4. Jaarverslag en jaarrekening 2013 van het gewest
Het gewestelijk bestuur stelt voor het jaarverslag 2013 vast te stellen en de jaarrekening 2013, na het verslag van de kascommissie, goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. Een nieuwe kascommissie wordt benoemd.
5. Samenstelling gewestelijk bestuur
De drie op 29 maart 2012 in functie gekozen bestuursleden zijn aftredend.
Het voorstel is de zittende bestuursleden in functie te herverkiezen:
Aty Harwijne, voorzitter
Addy Cleven, penningmeester
Henk Leunk, secretaris
Tevens wordt voorgesteld Willem Sanderse als bestuurslid te kiezen.
Verder:
Voorgesteld wordt Aty en Addie voor een periode van 1 jaar te kiezen.
Voorgesteld wordt Henk en Willem voor een periode van 2 jaar te kiezen.
Om deze wijze ontstaat een situatie waarin ieder jaar twee leden van het bestuur aftredend zijn.
Tegenkandidaten voor de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris kunnen bij het gewestelijk bestuur worden ingediend t/m. woensdag 19 maart bij het secretariaat: Henk Leunk, Waterfront 204, 4531 HZ Terneuzen, of via hdleunk@zeelandnet.nl per e-mail.
Aspirant kandidaten voor de functie van bestuurslid worden verzocht contact op te nemen met het bestuur voor een oriënterend gesprek.
6. Draaiboek voorbereiding Provinciale Statenverkiezingen 2015
Ter discussie staat het draaiboek met daarin voorstellen omtrent:
•    Deelname aan de verkiezingen in Zeeland
•    Procedure voor het opstellen van het verkiezingsprogramma
•    Procedure voor de opstelling van de kandidatenlijst
7. Draaiboek voorbereiding waterschapsverkiezingen 2015
Ter discussie staat het draaiboek met daarin voorstellen omtrent:
•    Deelname aan de verkiezingen in Zeeland
•    Procedure voor het opstellen van het verkiezingsprogramma
•    Procedure voor de opstelling van de kandidatenlijst
8. Actuele zaken uit de Statenfractie
•    Jaarverslag 2013 Statenfractie
•    Mondeling verslag over recente ontwikkelingen
9. Actuele zaken uit de Waterschapsfractie
•    Jaarverslag 2013 Waterschapsfractie
•    Mondeling verslag over recente ontwikkelingen
10. Actualiteit
De gemeenteraadsverkiezingen die net geweest zijn, en de komende verkiezingen voor het Europees parlement.
11. Rondvraag & sluiting