Paul Weemaes

Hoofdingeland

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst

“Als bestuurslid van waterschap Scheldestromen vind ik het belangrijk om met u te werken aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater in Zeeland. Nieuwe duurzame initiatieven staan daarbij voorop en vragen meer durf en samenwerking met bedrijven.

De tarieven van het waterschap leggen teveel druk bij de Zeeuwen. De PvdA heeft dit scherp in beeld en heeft de afgelopen jaren meerdere initiatieven genomen dit te wijzigen. Voor het jaar 2015 zijn de tarieven hoger vastgesteld dan nodig. De PvdA is het hiermee niet eens en blijft zich inzetten voor een eerlijke verdeling gericht op de basistaken en zonder luxe.

Ons waterschap is uniek in Nederland door de taak aanleg en onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom. Dit kost de Zeeuw € 30 per jaar oftewel € 70 per gezin. Deze kosten horen meer bij de provincie en gemeenten thuis. De lastendruk moet onder controle worden gehouden. Stem daarom op de PvdA!”

Kabelbelasting afschaffen

door Paul Weemaes op 9 oktober 2017

De PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen verzet zich al jaren tegen de belastingheffing van gemeenten en waterschap in de vorm van de kabelbelasting. Dit is belasting die Zeeuwse overheden opleggen aan netbeheerder voor elektriciteit en gas Enduris en drinkwaterbedrijf Evides. Aanvankelijk rekenden wij op de Tweede Kamer en het Kabinet om deze belastingverhoging aan te pakken. Helaas hebben

lees verder »

Strategienota en Meerjaren Investeringsprogramma waterschap Scheldestromen

door Paul Weemaes op 12 juli 2017

We hebben de afgelopen periode kansen aangegeven om binnen de vastgestelde financiële doelstellingen te kunnen werken aan het verlagen van de schulden van het waterschap. Dat kan volgens de PvdA door de jaarrekeningoverschotten te gebruiken om de schuldpositie te saneren of door af te boeken op de boekwaarde van het kantoorgebouw in Middelburg. Ook inzetten

lees verder »

Kabelbelasting? Zo snel mogelijk beëindigen!

door Paul Weemaes op 18 maart 2017

In de Middeleeuwen werd in Utrecht als eerste stad in Nederland de hondenbelasting ingevoerd om honden met hondsdolheid te kunnen weren. Bij het merendeel van onze gemeenten bestaat dit nog steeds en is het een welkome bron van inkomsten. Bij hondsdolheid moet je wel zelf naar de dierenarts. In het begin van de tachtiger jaren

lees verder »

Weeffout herstellen? Dan wel de echte fout!

door Paul Weemaes op 19 juni 2013

Als PvdA-fractie van het waterschap Scheldestromen hebben wij onze inbreng geleverd betreffende de grote greep uit de reserves ten behoeve van het beperken van de lastendruk voor de komende jaren in relatie tot de vermeende weeffout.   Als bijlage hebben we ‘Voorgestelde Wijzigingen Waterschapsbelastingen Vergroten Weeffout’ toegevoegd. Na het lezen van dit stuk zijn wij

lees verder »