Samenwerkende overheden

Zeeland kent veel problemen en uitdagingen waarvan de aanpak om samenwerking vraagt. Die komt nu vaak onvoldoende van de grond. De PvdA wil dat de bestuurlijke samenwerking in Zeeland een nieuwe impuls krijgt. Heldere rolverdeling, meer focus en een pragmatische aanpak zijn daarbij sleutelwoorden. De provincie moet voor bovenregionale zaken vooral de initiatiefnemer zijn, verbinden en faciliteren. Per kwestie moet worden bekeken wat de beste uitvoering is. Zo wil de PvdA alle wegen in het buitengebied in beheer geven aan het waterschap.

Nieuwsberichten over Samenwerkende overheden

Strategienota en Meerjaren Investeringsprogramma waterschap Scheldestromen

door Paul Weemaes op 12 juli 2017

We hebben de afgelopen periode kansen aangegeven om binnen de vastgestelde financiële doelstellingen te kunnen werken aan het verlagen van de schulden van het waterschap. Dat kan volgens de PvdA door de jaarrekeningoverschotten te gebruiken om de schuldpositie te saneren of door af te boeken op de boekwaarde van het kantoorgebouw in Middelburg. Ook inzetten

lees verder »

Midterm review Statenperiode 2015-2019

door Anton van Haperen op 7 juli 2017

De Statenperiode 2015-2019 is halverwege en deze algemene beschouwingen zijn daarom het moment voor een midterm review. Een moment om terug te blikken en te evalueren, maar óók om vooruit te kijken en na te denken over de opgaven, die nog voor ons liggen. In de afgelopen twee jaar is de provincie Zeeland geconfronteerd met

lees verder »

Burgerparticipatie?

door Maarten Rossen op 8 juni 2017

Woensdag 7 juni 2017 mocht ik deelnemen aan de eerste van drie bijeenkomsten onder de noemer ‘Raad in beraad’. Bijeenkomsten over bestuurlijke proeftuinen in Zeeland. Plaats van handeling was het stadskantoor van de gemeente Middelburg. Buiten stond een indrukwekkende rij stokpaarden geparkeerd. Handelen Aan de hand van een tweetal fictieve gevallen werden de nieren van

lees verder »

Commissie structuurversterking en werkgelegenheid

door Anita Pijpelink op 15 juli 2016

Gisteravond was op TV een uitzending te zien van DWDD-University. Dat heeft iedereen in deze zaal vast gemist, want allemaal druk bezig met vandaag. En ik moet u ook bekennen, ik heb ook maar deel gezien, namelijk de duur van tussen alle voorbereidingen door een kopje thee leegdrinken. Het college ging over taalfouten en Paulien

lees verder »

Werkgevers willen daadkracht van provincie

door Ralph van Hertum op 1 juli 2016

Vrijdag 1 juli 2016 hebben Statenleden gesproken met vertegenwoordigers van de werkgevers in Zeeland. Bij de PvdA blijft vooral de roep om samenwerking en daadkracht bij. Werkgevers geven aan dat de provincie de regie op zich moet nemen. Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Balkenende vond een discussie plaats over de Zeeuwse economie.

lees verder »

Zeeuwse (Sesam)straten

door Maarten Rossen op 29 juni 2016

De Commissie Balkenende stelde onlangs dat Zeeland bij uitstek geschikt is als experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing. Het aantal reactionaire reflexen dat het eerste voorstel in die richting gaat opleveren zal, ons Zeeuwen kennende, groot zijn. Het blijft dan bij praten en dat zet geen zoden aan de dijk. Wanneer de theorie en de praktijk niet

lees verder »

Voorjaarsnota 2016

door Anita Pijpelink op 3 juni 2016

Wat in een regulier politiek jaar een van de meest wezenlijke stukken van het jaar is, de voorjaarsnota, kan vandaag in deze vergadering van Provinciale Staten niet los gezien worden van het rapport ‘Zeeland in stroomversnelling’. Maar voorzitter, een regulier jaar is het niet voor Zeeland en haar inwoners, daar zijn we het in dit

lees verder »

Hoe verder met Zeeland Seaports?

door Anita Pijpelink op 11 maart 2016

‘Winning combinations!’ Een flitsende titel voor het nieuwe Strategisch Masterplan (SMP) van Zeeland Seaports (ZSP), waarover wij als Provinciale Staten vandaag een oordeel mogen vellen. En op de homepage van haar website vertelt het bedrijf dat ze ‘Driven by dedication’ is, gedreven door toewijding en verantwoordelijk voor de promotie van het Zeeuwse havengebied. Voor veel

lees verder »

Samenwerken bij grondbeleid

door Anton van Haperen op 15 januari 2016

Het provinciale grondbeleid maakt een omslag door. Decennialang was het grondbeleid vooral een kwestie van ruilverkaveling en natuuraankopen. De daarmee verbonden programma’s naderen hun voltooiing en tegelijkertijd komen nieuwe uitdagingen, met name in het stedelijk gebied en de stadsrandzone in beeld. De kadernota maakt de indruk nog vooral vanuit de het oude beleid geschreven te

lees verder »

Nieuwe zeesluis biedt kansen voor Zeeuws-Vlaanderen

door Ralph van Hertum op 25 oktober 2015

De nieuwe zeesluis levert Terneuzen en de omgeving veel voordelen op. Dat was de boodschap bij het werkbezoek van de Zeeuwse Statenleden aan het sluizencomplex in Terneuzen. Over een paar jaar wordt gestart met de bouw van de zeesluis. Het huidige sluizencomplex wordt verbreed en twee doorgangen naar de Westerschelde zullen ontstaan. De overlast voor

lees verder »