Ruimte is goud waard

De Zeeuwse kust en het open landschap worden door de Zeeuwen gewaardeerd, scheppen een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en trekken veel toeristen. Zij leveren daarmee ook werkgelegenheid op. De PvdA wil dit landschap behouden en de kust niet volbouwen. De kip met de gouden eieren moet worden gekoesterd. Dat vraagt om een visie op de ontwikkeling van de kuststrook. En natuurlijk zijn we tegen uitbreiding van intensieve veehouderij.

Nieuwsberichten over Ruimte is goud waard

Bezoek aan Saeftinghe

10 juni 2017

De Statenfractie heeft zaterdag 10 juni een bezoek gebracht aan het natuurgebied rondom het Verdronken Land van Saeftinghe. Onder leiding van een professionele gids liepen de aanwezigen door de geulen, door het gras en tussen de schapen. Het Verdronken Land is een natuurgebied dat we moeten koesteren om zijn veelzijdigheid voor mens en dier. Op

lees verder »

Versoepeling bouwblokbeleid

door Ralph van Hertum op 17 februari 2017

Tijdens de vorige commissievergadering hebben we uitgebreid gesproken over de bewegingsruimte van de kuikens. Een aantal vragen zijn beantwoord. Bijvoorbeeld om hoeveel bedrijven het kan gaan. Hoeveel zijn dit er precies? Is het mogelijk dat een precedentwerking optreedt? Het antwoord is ja, afhankelijk van de keuze die we maken. De PvdA heeft bij allerlei onderwerpen

lees verder »

Behandeling Kustvisie in Provinciale Staten

door Anton van Haperen op 10 februari 2017

Het beleid met betrekking tot de verblijfsrecreatie in Zeeland is aan een herijking toe. Dat besef leeft breed in de Zeeuwse samenleving, bij burgers, bij ondernemers, bij natuur- en landschapsbeschermers en bij bestuurders van gemeenten, waterschap en provincie. Maar zo’n breed gedeeld besef wil nog niet vanzelfsprekend zeggen dat iedereen het eens is. Het is

lees verder »

Kustvisie moet aangeven hoe burgers bij besluitvorming worden betrokken

3 februari 2017

In de afgelopen tijd hebben vele duizenden Zeeuwen hun zorgen geuit over de ontwikkeling van de kust en de kustbebouwing. Burgers lieten daarbij herhaaldelijk weten zich niet gehoord te voelen bij beslissingen over grote projecten. Aan de andere kant verwezen bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers vaak naar eerder gemaakte afspraken met ondernemers en projectontwikkelaars. Bestuurlijke betrouwbaarheid

lees verder »

Met CBK langs de kust

door Ralph van Hertum op 26 januari 2017

De PvdA Statenfractie bezocht woensdag 25 januari 2017 een aantal Zeeuwse kustplaatsen. Het Centrum voor Beeldende Kunsten (CBK) organiseerde een bustocht langs kustbebouwing in Zeeland en de PvdA ging graag mee. De groep bezocht eerst Cadzand en daarna Breskens, Vlissingen, Vrouwenpolder en Renesse. Onderweg kregen de deelnemers uitleg over hoe de bebouwing aan de kust

lees verder »

PvdA-bijdrage over Kustvisie in Commissie Ruimte

door Anton van Haperen op 20 januari 2017

De Kustvisie wordt nu ter consultatie behandeld in de Commissie Ruimte en later in het voorjaar vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Mogen wij ervan uitgaan dat Provinciale Staten de kustvisie na vaststelling door Gedeputeerde Staten nog een keer  ter behandeling krijgen, zodat er een publieke discussie over het definitieve stuk kan plaatsvinden en de staten meningen

lees verder »

Bezoek aan Tholen

door Ralph van Hertum op 31 december 2016

De PvdA-Statenfractie sloot 2016 af in de gemeente Tholen. We spraken over het openbaar vervoer, reden over de Molendijk en gingen kijken in de veel besproken natuurgebieden. Het openbaar vervoer tussen Noord-Brabant en Sint-Annaland is met de nieuwe dienstregeling achteruitgegaan. De PvdA-fractie zoekt naar verbetering en betere aansluiting tussen Tholen en Zuid-Holland. De Molendijk blijft

lees verder »

Natuurvisie Zeeland 2017-2022

door Anton van Haperen op 16 december 2016

Waardering de voorliggende Natuurvisie Zeeland 2017-2022. Het is een mooie combinatie van continuering van goed beleid uit het verleden (bijvoorbeeld de afronding van het natuurnetwerk met 1000 hectaren) en vernieuwing waar wenselijk en nodig. Wat dat laatste betreft is fractie van de PvdA met name gecharmeerd van de voornemens op het gebied van natuurverbreding en

lees verder »

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

door Maarten Rossen op 8 december 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

PvdA Noord-Beveland tegen ‘Zeeuwse Lagune’

30 november 2016

Allen, Bij deze wil ik u bedanken dat u de moeite heeft genomen te reageren op de plannen in het Veerse Meer, De Zeeuwse Lagune. Zoals u waarschijnlijk weet heeft de raad, eind 2014, unaniem, een toetsingskader vastgesteld waaraan de plannen van dhr. Doeleman moesten voldoen. Een ieder die mij kent weet dat ik zeer

lees verder »