Natuur binnen- en buitendijks

Ons standpunt

Het waterschap is er primair voor het waterbeheer, de waterveiligheid en waterkwaliteit. Hoewel natuur- en recreatiebeheer geen kerntaken van het waterschap zijn, houdt het bij de uitvoering van zijn werkzaamheden rekening met de belangen van natuur, landschap en recreatie.

Nieuwsberichten over Natuur binnen- en buitendijks

Bezoek aan Saeftinghe

10 juni 2017

De Statenfractie heeft zaterdag 10 juni een bezoek gebracht aan het natuurgebied rondom het Verdronken Land van Saeftinghe. Onder leiding van een professionele gids liepen de aanwezigen door de geulen, door het gras en tussen de schapen. Het Verdronken Land is een natuurgebied dat we moeten koesteren om zijn veelzijdigheid voor mens en dier. Op

lees verder »

Vragen over baggeren Sloekreek

door Maarten Rossen op 3 januari 2017

In oktober 2016 is waterschap Scheldestromen begonnen met de baggerwerkzaamheden in de Sloekreek. Gebied rond de Sloekreek is aangemerkt als ‘agrarisch gebied met ecologische waarde’. Het is jammer te moeten constateren dat delfspecie in het aanpalende natuurgrasland is gedeponeerd (zie foto) terwijl voor het slib uit de grote kreek wel een apart speciedepot is ingericht.

lees verder »

Kustbebouwing en Veerse Dam

door Anton van Haperen op 18 november 2016

Veel mensen maken zich zorgen over de bebouwing van onze kust. Dat blijkt uit het feit dat landelijk 105.000 mensen de petitie ‘Bescherm de kust’ hebben ondertekend en in Zeeland 5000 mensen een dergelijke actie hebben gedaan als reactie op de plannen voor een schiereiland aan de Veerse Dam. Bestuurders en volksvertegenwoordigers kunnen hier niet

lees verder »

Waterschapsfractie pleit voor bouwstop langs Zeeuwse kust

door Maarten Rossen op 7 oktober 2016

De PvdA-fractie bekruipt, op basis van binnengekomen informatie, het gevoel dat er in navolging van de afkondiging van de stop op uitbreiding van varkensstallen en de daaropvolgende gigantische groei van (nieuwe) varkensstallen een soortgelijke ontwikkeling in gang is of wordt gezet ten aanzien van bebouwing langs de Zeeuwse kust. De PvdA-fractie pleit daarom voor een

lees verder »

Diverse beplanting waterschapswegen

door 3. Maarten Rossen op 11 november 2015

Op 10 november 2015 werd in de Commissie Waterkeringen & Wegen van het waterschap gesproken over het ‘Beleidsplan beplanting 2016-2025’. De Partij van de Arbeid heeft te kennen gegeven dit plan een verademing te vinden vergeleken met vorige plannen. De uitvoering van het laatste plan zorgde voor grote schrik en verontwaardiging in Zeeland. Het binnenland

lees verder »

Natuurwerkdag 2015

door Anton van Haperen op 1 november 2015

Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap. Vele Zeeuwse PvdA-ers steken die dag ook de handen uit de mouwen. Vorig jaar was het nuttig, leerzaam en vooral gezellig. Wat kun je

lees verder »

Vermeende overlast door onkruiden in Zeeland

door Anton van Haperen op 31 augustus 2015

Onlangs heeft de Partij voor Zeeland een open brief laten uitgaan over vermeende overlast van Distels, Jacobskruiskruid en Reuzenberenklauw. De Statenfractie van de Partij van de Arbeid vindt de alarmerende toonzetting van de brief onnodig en ziet geen aanleiding voor actie. In feite gaat het om drie verschillende problemen die alle drie hun eigen benadering

lees verder »