Kosten eerlijk delen

Ons standpunt

De kosten voor het waterschap worden nu voornamelijk opgebracht door de burgers. De lasten moeten eerlijk en rechtvaardig worden verdeeld tussen (agrarische) bedrijven, burgers en natuurterreinen. De PvdA kiest voor lagere belastingen voor ingezetenen (= burgers). De zuiverings- of verontreinigingsheffing woonruimten moet eerlijk verrekend worden. Nu is het zo dat wanneer 2 mensen op 1 adres wonen en voor 3 vervuilingseenheden betaald moet worden. Wonen er op 1 adres 12 mensen dan moet er ook voor 3 vervuilingseenheden betaald worden. Dit is krom en daarom staat de PvdA voor een heffing per persoon.

Nieuwsberichten over Kosten eerlijk delen

Strategienota en Meerjaren Investeringsprogramma waterschap Scheldestromen

door Paul Weemaes op 12 juli 2017

We hebben de afgelopen periode kansen aangegeven om binnen de vastgestelde financiële doelstellingen te kunnen werken aan het verlagen van de schulden van het waterschap. Dat kan volgens de PvdA door de jaarrekeningoverschotten te gebruiken om de schuldpositie te saneren of door af te boeken op de boekwaarde van het kantoorgebouw in Middelburg. Ook inzetten

lees verder »

Ingezetenen betalen belasting van boeren

door 3. Maarten Rossen op 12 november 2015

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen stelde enkele maanden geleden dat de gemiddelde belastingstijging voor de categorieën maximaal 2,5% per jaar zou gaan bedragen. Eén van de categorieën is die van de ingezetenen. Dat zijn alle belastingplichtige Zeeuwen. Daarnaast is er een categorie ongebouwd die slaat op de landbouwgrond, een categorie gebouwd waarin de eigenaren

lees verder »